Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Sofia

Pages: [1] 2 3 ... 171
1
МАНовете са същите антики. Поддържането на Икарусите със сигурност е по-ефективно, повечето резервни части ги има в изобилие от бракувани тролейбуси, по-лесни са за обслужване и механиците са по-запознати с тях. Колкото по-малко е времето, необходимо за ремонт, толкова по-малки са финансовите загуби. Резервни части за МАНовете трябва да се поръчват, или дори изработват по поръчка, което предвид малката бройка тролейбуси е скъпо. Вложените часове работа в опити да се подкарат тези тролейбуси също е скъпо. И за какво да се праят тези разходи? За да може да се движат криво-ляво 4 тролейбуса, които са по-съвременни от Икарус колкото Лада е по-съвременна от Москвич.

2
Мисля си, че салонът може да се запази, така чакащите ще могат и да седнат. Или да се подредят седалките с гръб към прозорците във вид на дълга пейка.

Опазването от вандали ще е голям проблем, за съжаление. Според мен видеонаблюдение и бързо възстановяване на щетите ще обезкуражат вандалите.

3
За ремонт на МАНовете са похарчени доста над 2 лева. Над 200 000 поне. Поддържането на малка серия подвижен състав е финансово и технически неефективно. Тролейбусите може да са си хубави, но дали е оправдано да се влагат средства в поддържането им в движение (или опитите за такова, защото реалното движение е рядкост) е друг въпрос. Липсата им на линия не прави особено впечатление така или иначе.

4
Харесва ми идеята за навес от бракувана 302-ка. Според мен е подходящо някоя от спирките из Витоша да се сдобие с такъв навес, все пак основно по тези линии се движеха. Например на хотел Морени или на Дагалевския лифт.

5
Защо най-после не сложат край на мъките на тия тролеи? Щом трябват месеци ремонти и тестове, за да може някой от тях да излезе веднъж на линия и да се развали, дали не е време да се освободят от тях?

6
Автобуси / Re: Електроавтобуси
« on: 13.08.2017, 21:59:58 »
Ще се намерят шофьори, стига общината да реши да увеличи колите. А Икарусите в Левски ако не за допълнителни коли, можеха да се използват на нови тролейбусни трасета. И такова обещание беше дала другарката Фандъкова.

7
Автобуси / Re: Електроавтобуси
« on: 12.08.2017, 23:21:47 »
И преди да чуя стандартното обяснение за чакането и интервалите - пътувам по линия 9 от Дойран до Раковски и почти всяка сутрин ми се случва да чакам 10-15 минути повече просто за да дойде нормален тролей (Шкода), а не Икарус. Докато имаше само Икаруси не съм си и помислял да ползвам ГТ. Все пак искам да пристигна на работа в приличен вид, а не омазан, изпотен/измръзнал и разтресен.
Явно за теб собственото ти време не е ценно. За повечето хора обаче да чакат 10-15 минути повече всеки ден е неприемливо и точно това ги отказва от ползването на градския транспорт, а не, че тролеят бил Икарус вместо Шкода.

Що се отнася до комфорта, ако парите за нови стъклопластови панели бяха вложени в реални подобрения като климатици, тази дискусия нямаше изобщо да я водим.

8
Quote
“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД

На основание Решение по т. 3 от протокол № 16 от 31.07.2017 г. на Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт”ЕАД в изпълнение на Решение №182 от 06.04.2017г. на Столичен общински съвет

ОБЯВЯВА
Конкурс за отдаване под наем
на недвижим имот:
 
Тухлена (едноетажна) сграда с дървен покрив, състояща се от две халета, находящи се в Трамвайно депо „Клокотница”, граничещо на север с ул. ”Клокотница”, на изток – с ул. ”Будапеща”, на юг – с административните сгради на Център за градска мобилност, със застроена площ по АОС № 180/01.12.1997г. – 3930 кв.м. (с прилежаща площ от 382 кв.м.) за културни дейности.

Конкурсът ще се проведе на: 01.09.2017 г. от 14:00 часа.

Място на провеждане на конкурса: сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт”ЕАД, находяща се в гр.София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Начална конкурсна цена: 96 821,00 (деветдесет и шест хиляди осемстотин двадесет и един) лева, без включен ДДС или 116 185.20 (сто и шестнадесет хиляди сто осемдесет и пет лева и 0.20 ст.) с ДДС.

Размер на депозита за участие в конкурса: 500 000 (петстотин хиляди) лева без ДДС.

Депозитите се внасят по банкова сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД: в "Общинска банка"AД, финансов център "Денкоглу", IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цена на конкурсната документация: 50 лв. (петдесет лева) без ДДС или 60 (шестдесет) лв. с ДДС.
Закупуване на конкурсна документация може да се извърши в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт”ЕАД, находяща се в гр.София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 всеки работен ден от 08:00 до 12:00ч. и от 13:00 до 16:00ч. до 31.08.2017г.

Срок за подаване на предложенията за участие в конкурса – не по-късно от деня, предхождащ конкурса, в деловодството на „Столичен електротранспорт"ЕАД от 9:00 до 16:00 часа на 31.08.2017г.

Участниците в конкурса се задължават да представят инвестиционно предложение, съдържащо бизнес-план за устойчиво функциониране и развитие на имота - предмет на конкурса и схема (скица) с архитектурна визия за реставрация и адаптация на обекта (имота). В бизнес-плана се излага концепцията на участника свързана с инвестиционните му намерения съобразно предмета на конкурса, като се посочват:
• целите на инвестиционното намерение;
• етапите за реализиране на плана в срока на договора;
• поетите ангажименти за първоначален прогнозен размер на предлаганите инвестиции;
• очаквани резултати.
Спечелилият конкурса участник се задължава да извърши инвестиция в стационарно оборудване и озвучаване, както и професионално сценично осветление, което би дало възможност за провеждане на повече и по-разнообразни културни и артистични прояви;

Спечелилият конкурса участник се задължава да организира, заплати и извърши ремонтно-възстановителни, консервационно-реставрационни работи и нова намеса за адаптация на сградите за съвременно ползване съобразно статута на недвижимия имот, свързани с:
• Консервационно-реставрационни дейности по фасади, покрив (включително конструкция) и интериор;
• Конструктивно укрепване за осигуряване на сградите на носимоспособност и земетръс;
• Инфраструктурно осигуряване на сградите в съответствие с новите функции и съвременните изисквания /Ел, ВиК, ОВК, ПИ и др./;
• Демонтаж на ненужни части от контактна мрежа и релсов път – в съответствие с проектните предвиждания;
• Изграждане и/или обособяване на нови архитектурни пространства във връзка с предвиденото ползване на обекта-предмет на конкурса,
съобразно определеното предназначение й за прояви в областта на културата и изкуството.

Спечелилият конкурса участник се задължава за своя сметка да изготви и съгласува инвестиционен проект в две фази, както следва: първа фаза - идеен проект; втора фаза - технически и работен проект. Изготвеният идеен проект подлежи на съгласуване от Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство”, „Столичен eлектротранспорт”ЕАД и Министерство на културата. Съгласуваният идеен проект е основа за проектирането в следваща фаза.

Спечелилият конкурса участник, с който е сключен договор за наем се задължава да предоставя безвъзмездно в полза на Столична община и „Столичен eлектротранспорт”ЕАД, най-малко 3 (три) пъти месечно, за неопределено време в рамките на един ден, обособени помещения за реализацията на проекти или мероприятия, организирани от/или с подкрепата на Столична община и/или „Столичен eлектротранспорт”ЕАД, след получаване на 20 дневна предварителна писмена заявка от кмета на Столична община, заместник-кмета на Столична община - Направление „Култура, образование, спорт, превенция на зависимости” или от изпълнителния директор на „Столичен електротранспорт”ЕАД.

Разходите по управлението, стопанисването, в т.ч. охраната на обекта, застраховка в съответствие с чл.9 от ЗОС, ТБО и други свързани с ползването на обекта ще са целогодишно за сметка на спечелилия конкурса участник.

Отделно от наемната цена, спечелилият конкурса участник, с който е сключен договор за наем ще следва да заплаща ежемесечно и сумата от 322.15 лева (триста двадесет и два лева и 0,15ст) без ДДС, съответно 386.58 лева (триста осемдесет и шест лева и 0.58 ст.) с ДДС, представляваща обезщетение за право на преминаване през част от имота, като площта, която ще се ползва е 382 кв.м.

Участващите в конкурса се задължават да посетят и проучат обявения обект-предмет на конкурса и неговите характеристики.
Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 08:00 до 12:00ч. и от 13:00 до 16:00ч., след предварително уведомяване от страна на заинтересованите лица.

Документи за участие в конкурса:
1.   Заявление за участие - Образец № 1;
2.   Административни сведения - Образец № 2;
3.   Декларация за произход на средствата - Образец № 3;
4.   Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - Образец № 4;
5.   Копие от документа за регистрация на участника Юридическо лице или Удостоверение за актуално състояние или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър - когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – нотариално заверено копие от документа за самоличност. Чуждестранните лица представят документ за регистрация съобразно националното си законодателство;
6. Документ от НАП за липса на задължения към държавата по чл.87, ал.6 от ДОПК за доказване на вземанията по чл.162, ал.2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган - оригинал;
7. Документ за липса на данъчни задължения по смисъла на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) към Столична община, издаден от Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”- заверено копие или оригинал;
8. Заверено копие на документ за закупена конкурсна документация – заверено от участника копие;
9.  Оригинал или заверено копие на документ за внесен депозит за участие;
10. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ търговеца в удостоверението за актуално състояние на търговеца;
11. Декларация за извършен оглед на обекта (Образец № 5);
12. Декларация, че участникът е запознат с условията на договора и ги приема (Образец   № 6);
13. Кратка автореференция /история и опит на дейността на фирмата - участник/;
14. Представено инвестиционно предложение на кандидата за участие в конкурса, включващо бизнес-план за устойчиво функциониране и развитие на културния и схема /скица/ с архитектурна визия за реставрация и адаптация на обекта /имота/, съобразно статута му на културна ценност и инвестиционните намерения на участника – представени в плик №1, но обособени в отделна папка или др. подходяща опаковка, съгласно Образец № 7;
15. Ценово предложение, съгласно Образец № 8.

Подробна информация за конкурса е публикувана на електронната страница на „Столичен електротранспорт”ЕАД - http://www.elektrotransportsf.com/

За допълнителна информация: тел.: +359 (0)2 833 41 01
Дотук с музея на градския транспорт и поредното неспазено обещание на Фандъкова. И за какъв срок е този наем? Никъде не се споменава.

9
Емилия май е само втора смяна.  :)
Освен ако няма друга руса и едра водачка в Искър, значи съм пътувал с нея онзи ден сутринта.

10
Въпросът е спорен, тъй като обектът вече е с променено име и предназначение. Има още доста такива спирки в София, които е добре да се преименуват, с оглед на това, че носят име на нещо несъществуващо.
Името на спирката трябва да служи за ориентир на пътниците. Затова е по-важно да е общо познато понятие вместо да е 100% технически коректно. Например УМБАЛ Св. Анна всеки си я знае като Окръжна болница и според мен ще е по-ясно за пътниците ако спирките се казват така.

11
Сутринта по 2А,166*(забравих номера) каране без блокировка.На хаджията стоя 5 минути със отворени врати и пуснат климатик.После на ул.бяло море спря в средната лента и там отвори вратите.На Кракра НЕ спря.На университета спря 10 метра след спиркознака без да има друго ПС зад него.На руски паметник където слязох,не ми отвори 1 врата и най-нагло ми затвори 2 врата.Добре,че ме видя,че не слязох и ми отвори,че иначе щеше да има скандал.Егати и наглата руса пача.
П.С:Забравих да кажа,че от Гурко до Петте Кьошета се гримираше в движение,пушеше и ядеше солети.
Това на Емилия ми прилича.

12
Quote from: fafan
Така и не се повдигна въпроса не може ли част от текста да се изписва с по-малък шрифт и как стои това на табелите?
Софтуерът не позволява два различни шрифта в една дестинация.

13
Отделно нека наистина спазваме коректното изписване с точки, т.е. "ж.к.", а не "жк". Като се прави да се прави коректно и според правилата на българския език.

Съгласен съм с това, но всяка точка заема 4 пиксела, което допълнително ограничава наличното място за името на дестинацията и налага намаляне на шрифта.

14
Колеги, както вече Emperor спомена в съответната тема, предстои обновяване на електронните табели на Шкода 27Тр. В тази връзка в момента тече оформянето на шрифта и текстовете на табелите и решихме да се допитаме до всички по някои въпроси, така че крайният резултат да е максимално задоволителен.

Един от въпросите, предизвикващи полемика, е, да се изписва ли или не частицата "жк" или съответно "кв" пред имената на комплексите/кварталите. Няма да давам аргументи за или против, оставям ви да изкажете мнението си по въпроса като прикачвам примери.

Отбелязвам, че след обновяването на табелите на 27Тр по същия начин ще бъдат обновени и табелите на 26Тр. Долният пример е от флип-дот табела, но по същия начин ще изглежда и на LED табелите.

15
Автобуси / Re: Mercedes-Benz O 305(G)/Heuliez
« on: 06.08.2017, 00:00:24 »
Тук се отклонихме от темата, може модераторът да премести последните мнения в съответната тема. Що се отнася до музеен 11Г5, според мен за такъв трябва да се остави една от аварийните на Малашевци. Не знам дали е обсъждан въпросът със Слав Монов, но ако не, то трябва да се повдигне възможно най-скоро.

16
Автобуси / Re: Mercedes-Benz O 305(G)/Heuliez
« on: 05.08.2017, 12:14:36 »
В случая не спорим кой автобус е по-добър, а кой автобус има по-голям принос и историческо значение за градския транспорт на София. И това без никакво съмнение е Икарусът.

17
Автобуси / Re: Mercedes-Benz O 305(G)/Heuliez
« on: 04.08.2017, 12:17:27 »
Само че Икарусите играят много по-голяма роля за градския транспорт в София от 305-ците.

18
Автобуси / Re: Mercedes-Benz O 305(G)/Heuliez
« on: 03.08.2017, 22:02:01 »
Ще стигнат до Дружба на самоход. :D

19
Хора, вижте най-долу на тази страница какво са отркили в някакъв гараж! Изглежда сравнително запазен М81! :fan:
М80 е това, което го прави още по-ценен, досега не се знаеше за запазен автобус от този модел. И което лично мен ме радва още повече е, че е от ДАП Смолян. Дано запазят табелите и логото на ДАП-а.

20
Други градове / Re: Габрово
« on: 27.07.2017, 09:29:39 »
От понеделник до събота са два автобуса които се движат до около 19:30 след това са бусовете на тяхно място както е и със 5-цата. Разбира се както стана традиция напоследък няма достатъчно автобуси за покриване на всички линии за това се получава така, иначе неделя си е определен един автобус със един бус по линията.
Бусовете ги видях в четвъртък в 4 следобед. А кои тролейбусни линии са минали на автобуси и кои са закрити?

Pages: [1] 2 3 ... 171