Author Topic: Метродиаметър 2 - проектиране и избор на изпълнител  (Read 163268 times)

Offline boleroto

  • Нямам спирка
  • *********
  • Posts: 4048
    • View Profile
    • Email
Обявиха търга за 1752 метра от северния лъч на метрото

"Метрополитен" ЕАД обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на строителните работи на участъка от станция "Обеля" до ул. "Бели Дунав".

Трасето е част от северния лъч на втори метродиаметър – "Метростанция "Обеля" - бул. "Ломско шосе" - пътен възел "Надежда". Документацията за участие с технически проекти по всички части, необходими за подготовка на оферта, могат да бъдат закупени срещу 5000 лева без ДДС до 22 януари 2010 г. на ул. "Княз Борис І" №121, става ясно от обявлението за обществена поръчка в Официалния вестник на Европейския съюз.

Финансирането на настоящия обект ще бъде със средства от Столичната община и заем от Европейската инвестиционна банка.

Метроучастъкат е с дължина 1752 м (от км 0+048 до км 1+800) и включва една открита и една подземна станция. Трасето започва от съществуващата метростанция "Обеля" в едноименния жилищен комплекс, като 1.35 км от него е разположено на естакада. На естакада е и първата метростанция, разположена между двете пътни платна на новия бул. "Ломско шосе", който ще се изгради заедно с метрото. След тази станция метрото потъва под пътното платно на булеварда и продължава подземно.

Строителят трябва да изпълни части "Конструкции", "Архитектура", "Архитектурно-художествено оформление" на метростанциите, както и да реконструира засегнатата подземна и надземна инженерна инфраструктура.

Обществената поръчка включва две обособени позиции. Първата позиция е от км 0+048 до км 1+300 и обхваща изграждане на открит метроучастък с дължина 1130 м със стоманобетонни устои и стълбове, стоманени конструкции за провеждане на железния път, за пероните, за покривната конструкция и основната част от стенното ограждение на метростанция №1 и самата метростанция. Важна част от обекта е и изпълнение на мост над р. Какач, както и на десен какачки колектор и трамвайна линия по ул. "Обелски път".
Втората обособена позиция е от км 1+300 до км 1+800 с обхват строителство на метротунел с дължина 365 м, както и подземната метростанция и подземен паркинг, чиято дънна плоча ляга частично върху метротунела. Подземният паркинг от км 1+518,278 до км 1+800 е с дължина 145.22 м. Ще бъде направена и реконструкция на трамвайната линия по ул. "Бели Дунав", бул. "Ломско шосе" от кръстовището със западното платно на бул. "Панчо Владигеров".

Обектът трябва да бъде изпълнен за 26 месеца, от които част "Конструкции" за не повече от 20 месеца.

Изисква се кандидатите да внесат гаранцията за участие за първа обособена позиция в размер на 150 хил. лева, а за втора позиция - 100 хил. лева. Банковата гаранция трябва да бъде със срок на валидност 200 дни от датата за получаване на офертите. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 5% от стойността на поръчката.

Участниците в търга трябва да представят годишни финансови отчети и баланси за приходите и разходите за 2006, 2007 и 2008 г., както и оборот от строителни и монтажни работи за последните три години.

Всеки участник трябва да отговаря на изисквания за наличие на средства за финансиране на първите шест месеца от строителството на обекта, да има опит в изграждане на стоманени и на стоманобетонни конструкции, на подземни съоръжения, на архитектурно-строителни работи. Необходимо е специализирано оборудване като багери, транспортна техника, бетон-помпи, булдозери, шлицови, анкерни и пилотни машини и автокранове.

Участъкът "жк "Обеля" - жк "Надежда" - пътен възел "Надежда" е с дължина 4.1 км общо и има 4 метростанции. Заедно с останалата част - "Пътен възел "Надежда" - Централна жп гара - пл. "Св. Неделя" - бул. "Черни връх", която се финансира по оперативна програма "Транспор", той образува основната линия на втори метродиаметър. Двата участъка са свързани, защото без изграждане на трасето "жк "Обеля" - жк "Надежда" - пътен възел "Надежда" не може да се направи връзка с депото за обслужване на влаковете в жк "Обеля".

Припомняме, че за трасето от пътен възел "Надежда" до ул. "Бели Дунав" бе проведена обществена поръчка за строител, която приключи с класиране на първо място на обединение "Метро Билд", което спечели с цена 53 419 823.
26 млн. лева за първа обособена позиция и консорциум "Метростроителство – 2009" с цена 34 599 028.09 млн. лева за втора позиция.

Изисквания
Към участниците в търга са определени минимални изисквания, на които трябва да отговарят:
- Средногодишният оборот от строително-монтажни работи от последните три години трябва да е 20 млн. лева за първа позиция, 15 млн. лева за втора позиция, 30 млн. лева за двете позиции
- Средства за финансиране на първите шест месеца от строителството - 4 млн. лева за първа позиция и 3 млн. лева за втора позиция
- Изпълнени договори за стоманени и стоманобетонни конструкции за последните 5 години на обща стойност 40 млн. лева
- Изпълнени договори за стоманени конструкции за последните 5 години на обща стойност 5 млн. лева, като поне един от тези договори е на стойност минимум 1 млн. лева
- Два договора за изпълнени стоманобетонни конструкции, всеки на стойност минимум 8 млн. лева.
При участие за втора позиция:
- Опит в изграждане на подземни стоманобетонни съоръжения и конструкции по открит способ, като е необходимо да има изпълнени договори за подземни стоманобетонни съоръжения и конструкции по открит способ за последните 5 години на обща стойност 40 млн. лева