Подвижен състав > Електробуси

Karsan Jest Electric (1010-1039, 2501-2505)

(1/18) > >>

ozzy:
Първа доставка - 07.12.2022 г.: - 5 бр.
 
 Инв. номер        ДК номер                     VIN номер                    Брак
     
   2501              CВ 1035 ТС          NLNC2EMLA10008791   
   2502              CВ 1037 ТС          NLNC2EMLA10008790     
   2503              CВ 1040 ТС          NLNC2EMLA10008789     
   2504              CВ 1043 ТС          NLNC2EMLA10008793     
   2505              CВ 1074 ТС          NLNC2EMLA10008792       


Втора доставка - 12.2022 г.: - 30 бр.
 
 Инв. номер        ДК номер                     VIN номер                       Брак
     
   1010              EA 1096 AA          NLNC2EMLA10008794
   ****              EA 1092 AA          NLNC2EMLA10008795
   ****              EA 1091 AA          NLNC2EMLA10008796
   1013              EA 1090 AA          NLNC2EMLA10008797
   1014              EA 1089 AA          NLNC2EMLA10008798
   ****              EA 1088 AA          NLNC2EMLA10008799
   ****              EA 1087 AA          NLNC2EMLA10008800
   ****              EA 1086 AA          NLNC2EMLA10008801
   ****              EA 1085 AA          NLNC2EMLA10008802
   ****              EA 1093 AA          NLNC2EMLA10008803
   ****              EA 1094 AA          NLNC2EMLA10008822
   ****              EA 1084 AA          NLNC2EMLA10008823
   1022              EA 1083 AA          NLNC2EMLA10008824
   ****              EA 1082 AA          NLNC2EMLA10008825
   ****              EA 1081 AA          NLNC2EMLA10008826
   ****              EA 1072 AA          NLNC2EMLA10008827
   1025              EA 1073 AA          NLNC2EMLA10008828
   ****              EA 1095 AA          NLNC2EMLA10008829
   ****              EA 1074 AA          NLNC2EMLA10008830
   ****              EA 1075 AA          NLNC2EMLA10008831
   ****              EA 1076 AA          NLNC2EMLA10008832
   1034              EA 1077 AA          NLNC2EMLA10008833
   1027              EA 1078 AA          NLNC2EMLA10008834
   ****              EA 1079 AA          NLNC2EMLA10008835
   ****              EA 1080 AA          NLNC2EMLA10008836
   ****              EA 1070 AA          NLNC2EMLA10008837
   ****              EA 1069 AA          NLNC2EMLA10008838
   ****              EA 1068 AA          NLNC2EMLA10008839
   1038              EA 1071 AA          NLNC2EMLA10008840
   ****              EA 1067 AA          NLNC2EMLA10008841


ОБЩО: 35 бр.

Emperor:
Карсан и Чериът печелят търговете за 30 и 22 малки електробусчета за София!


--- Quote ---I. ОБЯВЯВАМ:
класирането на участниците в горната обществена поръчка в частта по Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на 30
броя нови електрически автобуси с дължина от 5.5-7.5 м. и допълнително оборудване към тях“, съгласно обявения критерий за
определяне на икономически най-изгодната оферта по критерий - „оптимално съотношение качество/цена”, както следва:
Първо място за „БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ“ АД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 10 854 870,00 (десет милиона
осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин и седемдесет) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методиката за оценка на офертите от 100 (сто)точки.

Второ място за „АЙ ТРЪКС“ ЕАД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 11 001 450,00 (единадесет милиона
хиляда четиристотин и петдесет) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методиката за оценка на офертите от 99,2672 (деветдесет и девет цяло двехиляди шестстотин седемдесет и две десетохилядни)точки
--- End quote ---


--- Quote ---I. ОБЯВЯВАМ:
класирането на участниците в горната обществена поръчка в частта по Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на 22
броя нови електрически автобуси с дължина от 7.6-9.6 м. и допълнително оборудване към тях“, съгласно обявения критерий за
определяне на икономически най-изгодната оферта по критерий - „оптимално съотношение качество/цена”, както следва:

Първо място за „ЧЕРИЪТ МОТЪРС“ АД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 9 562 200,00 лв. без ДДС.
(девет милиона петстотин шейсет и две хиляди и двеста) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методикатаза оценка
на офертите от 89,5958 (осемдесет и девет цяло пет хиляди деветстотин петдесет и осем десетохилядни)точки.

Второ място за „БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ“ АД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 12 435 270,00 (дванайсет
милиона четиристотин тридесет и пет хиляди двеста и седемдесет) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методиката
за оценка на офертите от 86,8410 (осемдесет и шест цяло осемхиляди четиристотин и десет десетохилядни)точки.

Трето място за „АЙТРЪКС“ ЕАД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 12 695 910,00 (дванайсет милиона
щестотин деветдесет и пет хиляди деветстотин и десет) лева без ДДС и получил комплексна оценка съгласно
Методиката за оценка
на офертите от 85,9727 (осемдесет и пет цяло девет хиляди седемстотин двадесет и седем десетохилядни)точки

Четвърто място за .„БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ“ ЕАД предложил обща стойност на изпълнение на
поръчката 11 940 700,00 (единайсет милиона деветстотин и четиридесет хиляди и седемстотин) лева без ДДС и получил комплексна
оценка съгласно
Методиката за оценка на офертите от 85,2828 (осемдесет и пет цяло двехиляди осемстотин двайсет и осем
десетохилядни)точки.
 
Пето място за „ИСУБУС“ ООД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 13 607 972,54 (тринайсет милиона
шестотин и седем хиляди деветстотин седемдесет и два лева и петдесет и четири стотинки) лева без ДДС и получил комплексна
оценка съгласно
Методиката за оценка на офертите от 77,9634 (седемдесет и седем цяло деветхиляди шестотин тридесет и четири
десетохилядни)точки.

--- End quote ---

Emperor:

--- Quote from: pesho on 28.12.2021, 17:34:16 ---От вчера Столична община търси да закупи 5 електробуси. Те ще са 5 бр. с размер 5,5 - 6,5 м. Те ще се използват по проект за градски транспорт при поискване. След края на проекта мидибусите си остават в автото.

--- End quote ---

Две компании са подали заявления за участие в конкурса. Все още няма дата за отваряне на офертите.

БУЛБУС ТРЕЙД ООД (Карсан)
БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД (Ивеко)

Pesho1991:
Трябва ли да се изненадваме, като разберем, че Карсан спечелят?

Pesho1991:
Производството на ел. Маршрутките как върви, Карсан очаква ли се да се появят скоро?

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version