Подвижен състав > Електробуси

Karsan Jest Electric (1010-1039, 2501-2505)

(1/19) > >>

ozzy:
Първа доставка - 07.12.2022 г.: - 5 бр.
 
 Инв. номер        ДК номер                     VIN номер                    Брак
     
   2501              CВ 1035 ТС          NLNC2EMLA10008791   
   2502              CВ 1037 ТС          NLNC2EMLA10008790     
   2503              CВ 1040 ТС          NLNC2EMLA10008789     
   2504              CВ 1043 ТС          NLNC2EMLA10008793     
   2505              CВ 1074 ТС          NLNC2EMLA10008792       


Втора доставка - 12.2022 г.: - 30 бр.
 
 Инв. номер        ДК номер                     VIN номер                       Брак
     
   1010              EA 1096 AA          NLNC2EMLA10008794
   1011              EA 1092 AA          NLNC2EMLA10008795
   1012              EA 1091 AA          NLNC2EMLA10008796
   1013              EA 1090 AA          NLNC2EMLA10008797
   1014              EA 1089 AA          NLNC2EMLA10008798
   1015              EA 1088 AA          NLNC2EMLA10008799
   1016              EA 1087 AA          NLNC2EMLA10008800
   1017              EA 1086 AA          NLNC2EMLA10008801
   1018              EA 1085 AA          NLNC2EMLA10008802
   1019              EA 1093 AA          NLNC2EMLA10008803
   1020              EA 1094 AA          NLNC2EMLA10008822
   1021              EA 1084 AA          NLNC2EMLA10008823
   1022              EA 1083 AA          NLNC2EMLA10008824
   1023              EA 1082 AA          NLNC2EMLA10008825
   1024              EA 1072 AA          NLNC2EMLA10008827
   1025              EA 1073 AA          NLNC2EMLA10008828
   1026              EA 1095 AA          NLNC2EMLA10008829
   1027              EA 1078 AA          NLNC2EMLA10008834
   1028              EA 1081 AA          NLNC2EMLA10008826
   1029              EA 1074 AA          NLNC2EMLA10008830
   1030              EA 1079 AA          NLNC2EMLA10008835
   1031              EA 1080 AA          NLNC2EMLA10008836
   1032              EA 1075 AA          NLNC2EMLA10008831
   1033              EA 1076 AA          NLNC2EMLA10008832
   1034              EA 1077 AA          NLNC2EMLA10008833
   1035              EA 1070 AA          NLNC2EMLA10008837
   1036              EA 1069 AA          NLNC2EMLA10008838
   1037              EA 1068 AA          NLNC2EMLA10008839
   1038              EA 1071 AA          NLNC2EMLA10008840
   1039              EA 1067 AA          NLNC2EMLA10008841


ОБЩО: 35 бр.

Emperor:
Карсан и Чериът печелят търговете за 30 и 22 малки електробусчета за София!


--- Quote ---I. ОБЯВЯВАМ:
класирането на участниците в горната обществена поръчка в частта по Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на 30
броя нови електрически автобуси с дължина от 5.5-7.5 м. и допълнително оборудване към тях“, съгласно обявения критерий за
определяне на икономически най-изгодната оферта по критерий - „оптимално съотношение качество/цена”, както следва:
Първо място за „БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ“ АД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 10 854 870,00 (десет милиона
осемстотин петдесет и четири хиляди осемстотин и седемдесет) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методиката за оценка на офертите от 100 (сто)точки.

Второ място за „АЙ ТРЪКС“ ЕАД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 11 001 450,00 (единадесет милиона
хиляда четиристотин и петдесет) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методиката за оценка на офертите от 99,2672 (деветдесет и девет цяло двехиляди шестстотин седемдесет и две десетохилядни)точки
--- End quote ---


--- Quote ---I. ОБЯВЯВАМ:
класирането на участниците в горната обществена поръчка в частта по Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на 22
броя нови електрически автобуси с дължина от 7.6-9.6 м. и допълнително оборудване към тях“, съгласно обявения критерий за
определяне на икономически най-изгодната оферта по критерий - „оптимално съотношение качество/цена”, както следва:

Първо място за „ЧЕРИЪТ МОТЪРС“ АД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 9 562 200,00 лв. без ДДС.
(девет милиона петстотин шейсет и две хиляди и двеста) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методикатаза оценка
на офертите от 89,5958 (осемдесет и девет цяло пет хиляди деветстотин петдесет и осем десетохилядни)точки.

Второ място за „БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ“ АД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 12 435 270,00 (дванайсет
милиона четиристотин тридесет и пет хиляди двеста и седемдесет) лева без ДДС и получил комплексна оценкасъгласно
Методиката
за оценка на офертите от 86,8410 (осемдесет и шест цяло осемхиляди четиристотин и десет десетохилядни)точки.

Трето място за „АЙТРЪКС“ ЕАД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 12 695 910,00 (дванайсет милиона
щестотин деветдесет и пет хиляди деветстотин и десет) лева без ДДС и получил комплексна оценка съгласно
Методиката за оценка
на офертите от 85,9727 (осемдесет и пет цяло девет хиляди седемстотин двадесет и седем десетохилядни)точки

Четвърто място за .„БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ“ ЕАД предложил обща стойност на изпълнение на
поръчката 11 940 700,00 (единайсет милиона деветстотин и четиридесет хиляди и седемстотин) лева без ДДС и получил комплексна
оценка съгласно
Методиката за оценка на офертите от 85,2828 (осемдесет и пет цяло двехиляди осемстотин двайсет и осем
десетохилядни)точки.
 
Пето място за „ИСУБУС“ ООД предложил обща стойност на изпълнение на поръчката 13 607 972,54 (тринайсет милиона
шестотин и седем хиляди деветстотин седемдесет и два лева и петдесет и четири стотинки) лева без ДДС и получил комплексна
оценка съгласно
Методиката за оценка на офертите от 77,9634 (седемдесет и седем цяло деветхиляди шестотин тридесет и четири
десетохилядни)точки.

--- End quote ---

Emperor:

--- Quote from: pesho on 28.12.2021, 17:34:16 ---От вчера Столична община търси да закупи 5 електробуси. Те ще са 5 бр. с размер 5,5 - 6,5 м. Те ще се използват по проект за градски транспорт при поискване. След края на проекта мидибусите си остават в автото.

--- End quote ---

Две компании са подали заявления за участие в конкурса. Все още няма дата за отваряне на офертите.

БУЛБУС ТРЕЙД ООД (Карсан)
БУЛАВТО БЪЛГАРИЯ АД (Ивеко)

Pesho1991:
Трябва ли да се изненадваме, като разберем, че Карсан спечелят?

Pesho1991:
Производството на ел. Маршрутките как върви, Карсан очаква ли се да се появят скоро?

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version