Метро > Метросъстави

Доставка на влакове за МД 3

(1/32) > >>

bonbon:
http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=642574&newver=2

Открита процедура по ЗОП

Име:
Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния, първи етап - от км 4+950 до км 11+966,34 - Доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление

Описание:
Поръчката е за доставка на 20 броя метровлака с дължина на влака 60м±2м за третата линия на метрото в София и проектиране, доставка и монтаж и функционални изпитания на следните системи, свързани с управлението на метровлаковете:
• Система за телекомуникационно управление на влаковото движение (СВТС) по метролинията и депото - ниво на безопасност SIL4 (Safety Integrity Level), съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен) и ниво на автоматизация GoA 3 (Grades of Automation) , съгласно стандарт IEC 62290 (или еквивалентен).
• Транспортно-комуникационна система - ниво на безопасност SIL3 съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен) и стандарт EN 50159:2010 (или еквивалентен) за системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни и съобщения, свързани със сигурността в предавателни системи.
• Интегрирана радио-комуникационна система
• SCADA система за централизиран контрол и управление на тяговото електрозахранване - ниво на безопасност SIL2, съгласно стандарт EN 61508 (или еквивалентен).
• Система за автоматични перонни преградни врати (САППВ)
• Обучение и съдействие при първоначална експлоатация и гаранционна поддръжка. Окомплектовка, специални инструменти и тестово оборудване за подвижен състав и системи за управление.
Доставката на 20 метровлака и изброените системи, които трябва да се изпълнят са за първия етап от Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния с трасе което обхваща подземния участък от км.4+950 до км.11+966,34. Общата дължина на участъка е 7016,34м. По трасето се предвиждат за изграждане 7 бр. метростанции.
Опцията за Доставка на допълнителните 10 метровлака и изброените системи са предвидени за изпълнение на следващи етапи от Проекта за разширение на метрото в София, трета метролиния с трасе което обхваща участъците от км 0+000 до км 4+950 и от км 11+966,34 до км 15+769,498 или част от тях. Общата дължина на участъците е 8 753,16м. По трасето се предвиждат за изграждане 9 бр. метростанции.
Пълното описание на предмета на поръчката е дадено в документацията - том 1 - раздел I, като не се изчерпва напълно и е дадено в техническите спецификации томове 2, 3 и 4 от документацията, достъпни на профила на купувача.

Прогнозната стойност на поръчката е определена с включена стойността на опцията (280 000 000 + 140 000 000лв. без ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС
420 000 000 BGN

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци
36

Срок за получаване на оферти и на заявления за участие
17.03.2015 г. Час: 12:00

popov.dinko:
Вече научих и от други източници за конкурса за влаковете и търга за строителството на метролиния 3. Но толкова въпросителни изкачат.....влакове 60 метра.... Това какво ще рече. Че и станциите ще са горе-долу толкова... Надявам се до последно тази метролиния да е като нормално метро....

RADOCVET:
Удължиха срока за подаване на оферти да 20-те метровлака за трети метродиаметър


--- Quote from: infrastructure.bg ---"Метрополитен ЕАД" удължи срока за подаване на оферти за метровлакчетата с един месец. Търгът е за "Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния, първи етап - от км 4+950 до км 11+966,34 - Доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление".
Документи се продават и оферти се приемат до 12 часа на 14 май 2015 г. (вместо до 16 април 2015 г.). Предложенията ще бъдат отворени в 14 часа на 14 май, а не на 16 април.
...
Видове дейности в поръчката
Локомотиви и подвижен пътен състав за железници и трамваи и резервни части за тях
Система за наблюдение на движението на влаковете
Телекомуникационно оборудване и принадлежности
Софтуерни пакети за контрол на железопътния трафик
Система за компютърен контрол
Системи за информиране на пътниците
Услуги по разработване на софтуер за контрол на железопътния трафик
Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи
Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Строителни и монтажни работи.

--- End quote ---

ivanovnikolai188:
На 14.05.2015 г. от 14:00 ч. в сградата на „Метрополитен” ЕАД - гр. София, ул. „Княз Борис I” №121, ет.1, Заседателна зала, бяха отворени офертите във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка за: Проект за разширение на метрото в София, трета метролиния, първи етап: Доставка на метровлакове и изпълнение на системи за управление
 
Отварянето на офертите беше извършено от комисия, определена със заповед от Изпълнителния директор на Бенефициента на проекта („Метрополитен” ЕАД) инж. Стоян Братоев. В комисията са включени представители на Столична община, Столичен общински съвет, експерт от Агенцията за обществени поръчки и специалисти на Метрополитен ЕАД.
По ред на подаване са отворени следните оферти:
-          Обединение „СИМЕТРО София”;
-          Конструксионес и Ауксилиар де Ферокарилес С.А. – КАФ.
В поръчката е включена доставката на 20 броя метровлака с дължина на влака 60м±2м и проектиране, доставка и монтаж и функционални изпитания на следните системи, свързани с управлението на метровлаковете...
Източник: http://www2.metropolitan.bg/bg/news/view/149.html

RADOCVET:
Сименс е с "едни гърди напред" преди отварянето на ценовите оферти в четвъртък.

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version