Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - я л т а

Pages: [1] 2
1
Изтрити теми / Re: Re: Коронавирус
« on: 31.08.2020, 22:09:22 »
Ей тук съм ви направил една тема, където да си мерите пишките: https://forum.gtsofia.info/index.php?topic=9442.msg100229457#msg100229457
Пък модератор да поразчисти "математиците".

2
Разни / ГОВОРИЛНЯ.
« on: 18.04.2020, 17:48:29 »
Мисля да създам тази тема, в която да си чешем езиците по всички теми, за да не спамим в специализираните теми, както например сега в темата "Представяне".
Ако админ и модератори решат че темата е излишна, може да я изтрият.
Или пък важни спам мнения, преместени тук.

4
Изтрити теми / Re: A204/304
« on: 13.11.2019, 22:39:19 »
За всички от Дружба 2 имам питане - каква част от хората ползват тб.4, за да се придвижват до центъра?


6
Автобуси / Автобуси кемпери
« on: 16.08.2019, 00:53:36 »
Да не си мисли някой че в България няма автобуси-кемпери: плаж Градина, Черноморец.

7
И тогава е имало, и сега има абонаментни карти, с които се пътува евтино.

Ае сега не обяснявай неща за време през което не си бил роден......... Тогава едно кило овче сирене струваше 30 билета ! Правиш ли разлика ?

8
Изтрити теми / Re: ПТП и инциденти
« on: 26.10.2017, 23:46:19 »
защото шофьорите на това кръстовище трябва да следят твърде много неща и в един момент все нещо изпускаш

Що за идея си написал ? И най големия участник в движението не могат да видят ! Да не би и гълъбите да следят участниците, или визираш собствените си виждания ?
Смях !

9
Изтрити теми / Re: ПТП и инциденти
« on: 19.02.2017, 20:52:21 »
Спри с простотиите Марин!

11
Изтрити теми / Re: Mercedes-Benz O 405
« on: 19.02.2015, 01:44:08 »
Опаааа, кво става тук, нещо не вдявам:

http://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?topmenu=3&act=4&adv=31424284061678371&slink=8w44et

12
Много мъка има в този свят.......................... :help:

13
Е вие кво искате, все пак ЦГМ трябва някак да доказва на своите клиенти, че е дружество, управлявано от кретени. Аз само да питам: лифтовете са спрени до края на май. Как да се качват велосипедистите на Витоша? Ей тва е да си пълен идиот! Извинявам се за езика, но малко им е даже.

14
Изтрити теми / Re: Камиони
« on: 09.03.2014, 12:18:04 »
какъв модел са и какво е това AJOKKI?

Вероятно съвместно производство, или пък съвместно оборудване със специализирана техника.


16

Подстъпите към метростанцията.................

17
Изтрити теми / Re: Aвтомобили
« on: 27.12.2012, 23:11:10 »
Фабия 1 е кенеф страшен - отвратителна возия, никаква практичност,
:fan: :fan: :fan: :fan: :fan: :fan: :fan: :fan: :fan: :fan: :fan: :fan:

18
    Закон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата
В сила от   10. 08.2012 год.
    УКАЗ № 295
    На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
    ПОСТАНОВЯВАМ:
    Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, приет от ХLI Народно събрание на 24 юли 2012 г.
    Издаден в София на 31 юли 2012 г.
    Президент на републиката: Росен Плевнелиев
    Подпечатан с държавния печат.
    Министър на правосъдието: Диана Ковачева
    ЗАКОН
    за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61, 64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53 и 54 от 2012 г.)
    § 1. В чл. 12 се създава ал. 6:
    „(6) На кръстовища с интензивно движение се поставят устройства за отчитане на времетраенето на светлинния сигнал.“
    § 2. В чл. 63 т. 1 се отменя.
    § 3. В чл. 70 ал. 3 се изменя така:
    „(3) През деня моторните превозни средства се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.“
    § 4. Член 80 се изменя така:
    „Чл. 80. Водачът на велосипед е длъжен:
    1. да ползва светлоотразителна жилетка при управлението му извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост;
    2. да се движи възможно най-близо до дясната граница на платното за движение.“
    § 5. В чл. 98, ал. 2, т. 4 думата „инвалиди“ се заменя с „хора с трайни увреждания“.
    § 6. В чл. 99а се правят следните допълнения:
    1. В ал. 1:
    а) след думите „хора с“ се добавя „трайни“, а след думата „община“ се добавя „по образец съгласно приложението“;
    б) създава се изречение второ: „Картата е валидна на територията на цялата страна.“
    2. В ал. 2 след думите „хора с“ се добавя „трайни“.
    3. В ал. 3 след думите „хора с“ се добавя „трайни“.
    § 7. В чл. 107, т. 3 думата „инвалиди“ се заменя с „които са с трайни увреждания и“.
    § 8. В чл. 109 думата „Инвалидите“ се заменя с „Хората с трайни увреждания“.
    § 9. В чл. 116 думата „инвалидите“ се заменя с „хората с трайни увреждания“, а след думата „бастун“ се поставя запетая и се добавя „към слепо-глухите, които се движат с червено-бял бастун“.
    § 10. В чл. 137а, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
    1. Създава се нова т. 3:
    „3. лицата с трайни увреждания на горни крайници и/или опорно-двигателния апарат, които управляват моторни превозни средства, адаптирани съобразно техните нужди;“.
    2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.
    § 11. В чл. 152, ал. 3 след думите „Търговския закон“ се добавя „или Закона за юридическите лица с нестопанска цел“.
    § 12. В чл. 153б се правят следните изменения:
    1. В ал. 1:
    а) в т. 1, буква „а“ думите „многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „болници за активно лечение“;
    б) точка 2 се изменя така:
    „2. третото психологическо изследване – в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“
    2. Алинея 2 се изменя така:
    „(2) Методическото ръководство за извършване на психологическите изследвания се извършва от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.“
    § 13. В чл. 153в се правят следните изменения и допълнения:
    1. В ал. 4 думата „14-дневен“ се заменя с „30-дневен“.
    2. В ал. 7 се създават нови т. 2, 3 и 4:
    „2. когато при извършване на дейността по организиране и провеждане на психологически изследвания от лице, работещо при притежателя на удостоверението за регистрация, е използван неистински документ или документ с невярно съдържание;
    3. когато при извършване на дейността по организиране и провеждане на психологически изследвания от лице, работещо при притежателя на удостоверението за регистрация, е издадено удостоверение за психологическа годност, без да е извършено психологическо изследване;
    4. при преотстъпване на правата, предоставени с удостоверението за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания;“.
    3. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 5, 6 и 7.
    § 14. В чл. 154, ал. 2 след думите „категория С“ се добавя „или категория Ттб“.
    § 15. В чл. 166 ал. 3 се отменя.
    § 16. В чл. 171 се правят следните допълнения:
    1. В т. 2 се създават букви „з“ и „и“:
    „з) на собственик, който управлява моторно превозно средство, без да притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребил алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда или друго упойващо вещество – за срок до един месец;
    и) на собственик, който допуска или предоставя управлението на моторно превозно средство на лице, което не притежава съответното свидетелство за управление и/или е употребило алкохол с концентрация в кръвта над 0,5 на хиляда или друго упойващо вещество – за срок до един месец.“
    2. Създава се т. 7:
    „7. временно спиране на дейността на лицата, получили удостоверение за регистрация по реда на чл. 153в – до отстраняване на нарушенията.“
    § 17. В чл. 172 се правя следните изменения и допълнения:
    1. В ал. 1 думите „чл. 171, т. 1, 2, 4, т. 5, буква „а“ и т. 6“ се заменят с „чл. 171, т. 1, 2, 4, т. 5, буква „а“, т. 6 и 7“.
    2. Създава се нова ал. 4:
    „(4) В случаите по чл. 171, т. 2, букви „з“ и „и“ свидетелството за регистрация на моторното превозно средство се изземва със съставянето на акта за установяване на административното нарушение на лицето, управлявало моторното превозно средство, и се връща на собственика на превозното средство по ред, определен от министъра на вътрешните работи.“
    3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.
    § 18. В чл. 174 се правят следните изменения:
    1. Алинея 1 се изменя така:
    „(1) Наказва се с лишаване от право да управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лв., който управлява моторно превозно средство, трамвай или самоходна машина с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда включително, установена с медицинско изследване и/или с техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишвания въздух.“
    2. В ал. 3 думите „12 до 18 месеца“ се заменят с „2 години“, а думите „от 500 до 1000 лв.“ се заменят с „2000 лв.“.
    § 19. В чл. 177 се правят следните изменения:
    1. В ал. 3 думите „1000 до 5000“ се заменят с „500 до 3000“.
    2. В ал. 4 думите „150 до 1500“ се заменят с „300 до 1500“, а думите „500 до 3000“ се заменят с „1000 до 5000“.
    § 20. В чл. 178б, ал. 4 се създава т. 7:
    „7. провежда или е провело обучение на кандидат за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория С, D, Ттб, Ттм и подкатегория С1 и D1, без кандидатът да притежава валидно удостоверение за психологическа годност.“
    § 21. Член 178в се изменя така:
    „Чл. 178в. (1) Наказва се с глоба или имуществена санкция в размер 3000 лв. физическо или юридическо лице, което:
    1. организира и провежда психологически изследвания по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2 без издадено удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания;
    2. организира и провежда психологически изследвания по реда на наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2 и ал. 2, след като регистрацията му за организиране и провеждане на психологически изследвания е била заличена или след като му е приложена принудителна административна мярка по чл. 171, т. 7;
    3. отказва достъп на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, изпълняващи функции по извършване на методическо ръководство и контрол на психологическите изследвания, до психологическата лаборатория по време на провеждането на психологическо изследване и водената за него документация.
    (2) Наказва се с глоба или имуществена санкция в размер 1500 лв. физическо или юридическо лице, притежаващо удостоверение за регистрация за организиране и провеждане на психологически изследвания, което:
    1. не уведоми Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за промяната на адреса, броя на помещенията, работните места и оборудването на психологическите лаборатории в списъка към удостоверението в срока, определен с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;
    2. използва методиките, определени за провеждане на психологическо изследване за цели, различни от определените в наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;
    3. разгласява методиките, определени за провеждане на психологическо изследване;
    4. организира и извършва подготовка на лицата, подлежащи на психологическо изследване, преди провеждането му;
    5. разпореди допускането до психологическо изследване на лица извън списъка от графика за провеждане на психологическо изследване;
    6. разпореди или допусне издаването на удостоверение за психологическа годност въз основа на липсващи данни или въз основа на несъответстващи на определените с методиките резултати от психологическото изследване;
    7. не изпълни разпореждания и/или препоръки на органи за контрол и/или на служителите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, изпълняващи функции по методическо ръководство и контрол на психологическите изследвания.
    (3) Наказва се с глоба в размер 500 лв. психолог, който при провеждане на психологическо изследване:
    1. допусне до изследване лице извън списъка от графика за провеждане на психологическо изследване;
    2. започне провеждането на психологическо изследване по-късно от часа, определен с наредбата по чл. 152, ал. 1, т. 2;
    3. наруши последователността и/или броя на методиките за провеждане на психологическото изследване от утвърдените указания;
    4. издаде удостоверение за психологическа годност въз основа на липсващи данни или въз основа на несъответстващи на определените с методиките резултати от психологическото изследване;
    5. издаде удостоверение за психологическа годност, без да е проведено психологическо изследване.
    (4) Наказанието по ал. 3 се налага и на лице, което не спази изискванията за водене на документацията във връзка с организирането и провеждането на психологическите изследвания.
    (5) Наказва се с глоба в размер 500 лв. водач, който извършва таксиметрови или обществени превози на пътници или товари без валидно удостоверение за психологическа годност.
    (6) Когато нарушението по ал. 1 – 5 е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба или имуществена санкция в двоен размер.“
    § 22. Създава се чл. 178д:
    „Чл. 178д. Наказва се с глоба в размер 200 лв. лице, което, без да има това право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания.“
    § 23. В чл. 179, ал. 1, т. 5 думите „сигналите на пътните светофари“ и запетаята след тях се заличават.
    § 24. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:
    1. В ал. 1 се създава т. 5:
    „5. управлява велосипед без светлоотразителна жилетка в нарушение на чл. 80, т. 1.“
    2. В ал. 4:
    а) точка 1 се отменя;
    б) точка 3 се отменя.
    3. Създават се ал. 5 и 6:
    „(5) Наказва се с глоба 100 лв. водач, който:
    1. преминава при сигнал на светофара, който не разрешава преминаването;
    2. не осигури предимство, когато преминава през пешеходна пътека.
    (6) Когато нарушението по ал. 5, т. 1 или 2 е повторно, водачът се наказва с глоба в размер 200 лв. и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок един месец.“
    § 25. В чл. 184 се правят следните изменения и допълнения:
    1. В ал. 1 т. 6 се отменя.
    2. Създава се нова ал. 2:
    „(2) С глоба 50 лв. се наказва пешеходец, който:
    1. преминава през огражденията от парапети или вериги;
    2. не спазва светлинните сигнали на пътните светофари и сигналите на регулировчика.“
    3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думите „до 10 лв.“ се заменят с „20 лв.“, а накрая се добавя „извън случаите по ал. 2“.
    4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
    5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „по ал. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1, 2 и 3“, а думите „от 10 до 50 лв.“ се заменят с „от 20 до 50 лв.“.
    § 26. В § 6 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
    1. Досегашните т. 60, 61, 61 и 62 стават съответно т. 60, 61, 62 и 63.
    2. Създава се т. 64:
    „64. „Човек с трайно увреждане“ е лице, определено в § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания.“
    § 27. В § 39 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата (ДВ, бр. 54 от 2010 г.) се правят следните изменения и допълнения:
    1. В ал. 2 след думата „запазват“ текстът докрая се заличава.
    2. Създава се ал. 3:
    „(3) Лицата, които притежават правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория Ттб, преминават обучение за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство от категория D до 19 януари 2013 г.“
    § 28. Създава се приложение към чл. 99а, ал. 1:
    „Приложение към чл. 99а, ал. 1
    Забележка на редакцията: виж приложението в PDF-а на броя
    1. Картата за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с трайни увреждания, е с размери: височина 106 мм и широчина 148 мм.
    2. Цветът на картата за паркиране е светлосин с изключение на белия знак за „инвалид“, който е на тъмносин фон.
    3. Картите за преференциално паркиране задължително са ламинирани.
    4. Полетата на предната и задната част на картата за преференциално паркиране са разделени вертикално на две части.
    Лявата част отпред съдържа:
    – символ на инвалидна количка в бяло на тъмносин фон;
    – дата на изтичане на картата за паркиране;
    – серийния номер на картата за паркиране;
    – името и печата на издаващия орган/организация.
    Дясната част отпред съдържа:
    – с главни букви думите „КАРТА ЗА ПАРКИРАНЕ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ“ на български език, а на подходящо отстояние с малък шрифт думите „Карта за паркиране“ на други езици;
    – думите „Модел на Европейските общности“ на български език;
    – като фон отличителния код на Република България – BG, заобиколен от кръг от 12 звезди, символизиращи Европейския съюз.
    Лявата част на гърба съдържа:
    – фамилията на притежателя;
    – първото (първите) име (имена) на притежателя;
    – подписа на притежателя или друг идентифициращ знак;
    – снимка на притежателя.
    Дясната част на гърба съдържа:
    – твърдението, че тази карта дава право на притежателя й да ползва място за преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания;
    – твърдението, че при употреба картата се поставя в предната част на превозното средство, така че лицевата й част да се вижда изцяло с цел проверка.
    Данните са на български език.“
    Заключителни разпоредби
    § 29. В Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45 от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от 2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38 и 50 от 2012 г.) се създава чл. 96г:
    „Чл. 96г. Който назначи на работа водач на лек таксиметров автомобил или водач на автомобил, с който се извършва обществен превоз на пътници или товари, без водачът да притежава валидно удостоверение за психологическа годност, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер 1000 лв.“
    § 30. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, който влиза в сила една година след обнародването на закона в „Държавен вестник“.
    Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 24 юли 2012 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
    Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

19
Не мнение а съвет:


20
Разни / Фалшиви пари
« on: 10.04.2012, 16:32:34 »
Ето с такава десетолевка вчера пътник пожела да си купи билет:
Ако не беше изтрита, току виж беше минала, но не мина, късмет.
Внимавайте, и гледайте добре.

Pages: [1] 2