Транспортът по света и у нас > Републиканска пътна мрежа

А3 Струма

(1/89) > >>

difian:
Автомагистрала "Струма" - София-Кулата

difian:
Пътят София-Калотина в момента се рехабилитира.Точните данни за обекта не си ги спомням, но нещата са в ход.

Също тези дни четох, че има проверки или ще има обвинения към община Видин, защото продавала имоти, попадащи в зоната на Дунав мост-2 на трети лица и за раздрбяването на працелите и усложняването на процедурата по този начин.По закон те трябвало да се предложат на държавата или нещо такова...
 


А ето ви тук още една интересна статия:

--- Quote ---След юли започват търгове за магистрала „Струма“
СГ
Брой: 2 / 2007-01-15
Автомагистрала „Струма“ (лот 1 Долна Диканя - Дупница с дължина 22 км, лот 2 Дупница - Симитли с дължина 37 км, лот 4 - Кресна - Кулата, дълъг 49 км) е част от отсечката от пътен възел Даскалово до ГКПП Кулата и е продължение на автомагистрала „Люлин“. От нея за строителство остават 138 км от Долна Диканя до ГКПП Кулата, разделени на четири участъка. За трасето на магистрала „Струма“ има предпроектни проучвания и задание за обем и съдържание на доклада по оказване на въздействие върху околната среда (ОВОС), одобрено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Предстоят обществени обсъждания по общини на доклада по ОВОС, а решение на МОСВ се очаква през май-юни 2007 г.  
През втората половина на  2007 г. фонд „Републиканска пътна инфраструктура“ има намерение да стартира  процедура за избор на изпълнител на договор за инженеринг (подготовка на технически проект + строителство) за лот 1 Долна Диканя - Дупница (22 км) и лот 4 Кресна - ГКПП Кулата. Обектът се осъществява по програма „Капитално строителство“.
Автомагистрала „Люлин“ - софийски околовръстен път - пътен възел Даскалово
Финансовият меморандум по програма ИСПА за изграждането на автомагистрала „Люлин“ бе подписан през януари 2003 г. Бюджетът на проекта е с общ размер  148. 450 млн. евро. С писмо на Европейската комисия от 3 ноември 2006 г. се променя крайният срок, на който изтича финансовият меморандум - 31 декември 2010 г.
На 8 август 2006 г. след проведен открит международен търг беше подписан договор за строителство на стойност 137 381 785.62 евро. В средата на декември 2006 г. бе подписан договорът за строителен надзор с „Луис Бергер“ - „Мот Макдоналд“, изпълнител е консорциум „Мара“ - „Ченгиз“.  
Решения на Министерския съвет №815/24.11.06 за отчуждаване на частен горски фонд и №816/24.11.06 за отчуждаване на имоти - частна собственост за държавни нужди за строителството на АМ „Люлин“, са обнародвани в Държавен вестник, брой 98 от 5 декември 2006 г. Обектът ще бъде въведен в експлоатация в края на 2009 г.
Лот 1 Е-79 „Рехабилитация, усилване на път кв. Даскалово - Дупница“ от км 287+450 до км 326+000Проектна готовност за 2007 г. Обектът - завършен съществено и въведен в редовна експлоатация на 15 декември 2006 г.
Магистрала „Тракия“ е в процес на реализация.
Лот 1 с дължина 38.740 км  от Оризово (км 171+360) до Стара Загора (км 210+100), общата индикативна стойност е 89 145 хил. евро с ДДС.Усвоените средства до края на 2005 г. от началото на лот 1 са 33 000 хил. евро.
През месец юли 2006 г.  беше построен и въведен в експлоатация първият подучастък с дължина 16.740 км  от  лот 1 и етапната връзка със съществуващата републиканска пътна мрежа с път II-66.
През юли 2007 г. ще бъдат завършени и оставащите 22 км от лот 1.
Лот 5 с дължина 35.288 км от Карнобат (км 325+280) до п.в. Бургас-запад (км 360+568).През месец октомври 2006 г. беше построен и въведен в експлоатация  целият участък от автомагистралата и 10 км обходен път на Карнобат.
Проблемите, възникнали в хода на изпълнение, и изоставането в строителството през предходните строителни сезони беше преодоляно в процеса на строителство чрез мобилизация и подобряване на организацията от страна на всички участници - изпълнител, възложител и консултант.
Проект „Изграждане на автомагистрала „Марица“ - от км 5+000 до км 72+940
Автомагистрала „Марица“ е разположена по направлението на Общоевропейски коридор IV с начало при пътен възел Оризово на автомагистрала „Тракия“. Проектът включва изграждането на участък от около 68 км автомагистрала - от км 5+000 до км 72+940 при Харманли. За проекта има пълна проектна готовност и частично извършени отчуждения (няма завършени отчуждения в Старозагорска област). Предстои обявяване на процедура за инженеринг за изграждане на нови водовземни съоръжения за компенсиране на засегнатите от трасето водоизточници. Начало на строителството - октомври 2007 г. Край на строителството - ноември 2009 г.
Предвидено е и строителство на магистрала „Марица“ със средства от държавния бюджет.
АМ „Марица“, участък Харманли - Любимец от км 72+940 до км 89+600. Има пълна проектна готовност. Обектът ще бъде въведен в експлоатация до края на 2006 г.
АМ „Марица“, участък от км 89+600 до км 108+240 дясно платно. Ще се изпълнява и въведе в експлоатация през 2007 г.
АМ „Марица“, участък от км 108 +260 до км 112+000 - ще бъде въведена в експлоатация до края на 2007 г.
АМ „Марица“, участък от км 112+000 до км 114+000 - участъкът ще бъде въведен в експлоатация в края на 2009 г.
АМ „Марица“, участък от км 114+000 до км 117+000 - участъкът ще бъде изграден съвместно с ГКПП Капитан Андреево.
Предвижда се участъкът да бъде въведен в експлоатация в края на 2010 г.
Изграждане на пътна връзка на автомагистрала „Хемус“ - околовръстен път на София Строителство на нов автомагистрален участък по ново трасе, дължина 8.5 км.  Ще осъществи връзка на съществуващата част от автомагистрала „Хемус“ при Яна със софийския околовръстен път. Проектна готовност - утвърдени  технически проект и парцеларен план. Начало на строителството - октомври 2007 г. Край на строителството - октомври 2009 г. Обектът се осъществява по програма „Капитално строителство“.
Път II-99 „Вариант Алепу“ от км 20+867 до км 29+32. Обектът е в строителство със срок за завършване 30 юни 2007 г. Обектът се осъществява по програмата за капитално строителство.
Обекти за периода  2007-2010 година
Транзитни пътища V  
Проектът включва рехабилитация, частична реконструкция и ново строителство на 1535 км пътища от Републиканската пътна мрежа, основно по направленията на Общоевропейските транспортни коридори и приоритетни напречни и надлъжни връзки, осигуряващи достъп до важни  региони в посоки север-юг и изток-запад. Стойност на програмата е 507 млн. евро при финансова схема: заем от Европейската инвестиционна банка в размер на 380 млн. евро и съфинсиране от републиканския бюджет в размер на 127 млн. евро. В програмата са включени девет групи обекти (лотове), които се предвижда да бъдат реализирани в три фази. Тръжната процедура за избор на изпълнители на проектирането на около 1230 км е приключила и до началото на новия строителен сезон ще има изготвени технически проекти за около 700 км. Очаква се реализацията на строителството да бъде в периода 2007-2010 г.
Програма за рехабилитация и реконструкция на пътища от Републиканската пътна мрежа от II и III клас на Световната банка
Проектът включва рехабилитация и частична реконструкция на 460 км на пътища от Републиканската пътна мрежа, доставка на оборудване за Централната лаборатория за пътища и мостове и консултантски услуги, свързани с реализацията на проекта. Стойност на проекта - 178.5 млн. евро, от които заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Световната банка) в размер на 90 млн. евро и съфинсиране от републиканския бюджет в размер на 88.5 млн. евро. С решение на Министерския съвет проектът е включен в  списъка с одобрените инвестиционни проекти, финансирани с държавно гарантирани заеми. Стартирала е процедура за избор на изпълнители на проектите. Проектът предстои да бъде одобрен за финансиране от Борда на директорите на банката.
Път I-1 Е-79 „Изграждане на втора тунелна тръба на обхода на Дупница от км 328+110 до км 328+380“
Проектна готовност за 2007 г. - има пълна проектна готовност и се предвижда строителството да завърши около 30 октомври 2007 г. Променени геоложки условия наложиха промяна на основния технически проект.
Лот А рехабилитация и частична реконструкция на път II-19 Симитли - Разлог от км 0+000 до км 36+337Проектна готовност за 2007 г. - има пълна проектна готовност и се предвижда да бъде въведен в експлоатация в края на 2007 г.
Лот Б рехабилитация на път II-19 Разлог - Банско - Гоце Делчев - Садово от км 36+570 до км 93+670
Проектна готовност за 2007 г. - има пълна проектна готовност и се предвижда да бъде въведен в експлоатация в края на 2007 г.
Път II-86 строителство на подходен път Рудозем - границата с Гърция от км 129+007 до км 134+406Проектна готовност за 2007 г. - има пълна проектна готовност и се предвижда да бъде въведен в експлоатация в края на 2007 г
--- End quote ---

difian:
Ха да ни е честита новата магистрала, част от която е въведена в експлоатация      .С тези 39км Струма изпреварва и Черно море с построени 10.Чудно ми е каква ще е номерацията?Спроед мен трябва да е А3, след като Калотина-Капитан Андреево е А1,Хемус-А2, Чирпан-Бургас-А4, Черно море-А5.--- Quote ---Откриха 39 км отсечка от магистрала "Струма"

Участъкът Дупница-Даскалово, част от европейски път Е 79 ЛОТ 1 от автомагистрала "Струма", беше официално открит днес. Лентата прерязаха премиерът Сергей Станишев и министърът на транспорта Петър Мутафчиев.

Общата дължина на отсечката е 39 км и в нея са вложени около 54 млн. евро.

Автомагистралата е с габарит 29 метра, с 2 платна от по 11,50 метра, с активни 2 ленти и аварийна лента.

Първоначално проектът беше за рехабилитация и подобряване на път Е 79 Даскалово-Дупница с дължина 21 км.

След това обаче бяха възложени допълнителни дейности по изграждане на нов магистрален участък от Даскалово до Долна Диканя с дължина 18 км.

Фирмата изпълнител "Бул Строй Инженеринг" извърши пълна реконструкция на 5 км път при селата Кресна, Градешница и Струмяни.

"Бул Строй Инженеринг" е консорциум между българската фирма "Бизнес мениджмънт систем АБП" и македонската "Маврово-Скопие". Консорциумът има дългогодишен опит в проектиране, изграждане и строителство на пътища.

Ремонтирани са 6 моста, изградени са 10 нови подлеза и мостове за пътни възли за селата и река Струма. Има 66 водостока и предпазни огради.

Срокът на проекта беше удължен поради възлагането на допълнителни ремонтни работи, неприключени процедури по отчуждаване на земи, активизиране на нови свлачища и високи подпочвени води.

Завършването на пътя значително ще облекчи пътуване към и от ГКПП-Кулата. По трасето дневно минават над 20 000 леки и тежкотоварни автомобили.

В проекта са включени 500 работници, 200 леки и тежки машини.--- End quote ---

ozzy:
Честито!Дано да е направено качествено и дано да има все повече нови магистрали

tiristor:
Честито на новата магистрала, сега дано да продължат и нагоре, към Перник, и всичко ще е ОК

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version