Author Topic: Обявления за обществени поръчки свързани с градски транспорт - София  (Read 157501 times)

Offline Petko21

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6987
 • Техника
  • Skype Me™!
  • ICQ Messenger - 646173605
  • View Profile
  • Моите снимки
Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали
Quote
Търгът ще се проведе на 07.06.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: За Обособена позиция 1 - Продажба скрап от трамвайни релси: 68 000.00 лв. (шестдесет и осем хиляди лева); За Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 3 500,00 лв, (трихиляди и петстотин лева); За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали: 10 611,65 лв. (десет хиляди шестстотин и единадесет лева и шестдесет и пет стотинки); За Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали:  32 021,84 лв. (тридесет и две хиляда двадесет и един лева и осемдесет и четири стотинки); Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 29 928.07 лв. (дведесет и девет хиляди деветстотин двадесет и осем лева и седем стотинки); За

Обособена позиция 6– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 14 560,00 лв. (четиринадесет хиляди и петстотин и шестдесет лева);
Обособена позиция 7– Продажба на скрап от бракувани трамваи за нарязване: 46 062,00 лв. (четиридесет и шест хиляди и шестдесет и два лева);
За Обособена позиция 8– Продажба на бракуван трамвайна мотриса Дюваг: 1000,00 лв. (хиляда лева); 


Обособена позиция 9– Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии:  1 500,00 лв. (хиляда и петстотин лева); Обособена позиция 10– Продажба на скрап от негодни никел-кадмиеви акумулаторни батерии:  2 896,00 лв. (двехиляди осемстотин деветдесет и шест лева). 

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: За Обособена позиция 1 - Продажба скрап от трамвайни релси: 3000.00 лв. (три хиляди лева); За Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 300,00 лв, (триста лева); За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали: 500,00 лв. (петстотин лева); За Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали: 1100 лв. (хиляда и сто лева);   Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 1000.00 лева (хиляда лева); За Обособена позиция 6– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 1200,00 (хиляда и двеста лева); Обособена позиция 7– Продажба на скрап от бракувани трамваи за нарязване: 2000,00 лв. (две хиляди лева); За Обособена позиция 8– Продажба на бракуван трамвайна мотриса Дюваг: 100,00 лв. (сто лева);  Обособена позиция 9– Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста лева); Обособена позиция 10– Продажба на скрап от негодни никел-кадмиеви акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Ценатa на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 05.06.2017г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Източник: http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1736%3A2017-05-18-12-31-33&catid=35%3A2009-04-04-06-25-05&Itemid=18&lang=bg

Заминават си Икарусите и Т8М900 + един Дюваг.

Offline mihailo

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 5179
  • View Profile
  • Email
От дювазити не само един... но този, отделния, да се чуди човек защо...

Offline viktorlc

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6963
 • www.bgtransport.org
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура"
  • Email
Според мен става въпрос за вече разкомплектовани и сортирани возила, а не за такива, които сега тепърва ще се режат.
храна за мозък - http://www.banitza.net/

Offline RADOCVET

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 10934
 • http://bgtransport.org/
  • View Profile
  • Email
Въпреки това цената от 1000 лв за един Дю не е ли съмнително ниска.
Може да нема ред, ама требе да се спазва!

Offline viktorlc

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6963
 • www.bgtransport.org
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура"
  • Email
Ако е напълно разкомплектован, без никакви цветни метали по него и става въпрос за къс моторен вагон или късо ремарке - възможно е лицензираната оценка на лицензирания оценител, който определя тези стойности, да е такава.
храна за мозък - http://www.banitza.net/

Offline fafan

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 5746
  • View Profile
  • Email
Или са го обещали на някой музей?

Offline wiNt

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1582
 • 9060
  • View Profile
Това да не е онзи бяло-зеления, който седя на плаца на Искър до последно? То по него нищо няма, ако е той, цената може и да е оправдана.

Offline viktorlc

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6963
 • www.bgtransport.org
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура"
  • Email
Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД

„Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт”

Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в столичния градски транспорт да включва следните компоненти: 1.Приложен и сървърен софтуер FareOn: -инсталиране на нови основни и междинни версии на програмното осигуряване; осигуряване на инструкции и консултации относно ползването на поддръжката; - администриране и наблюдение на FareOn сървърното програмно осигуряване; - наблюдение на програмното осигуряване на бордовото оборудване, включващо дейности по следене на актуалните версии на фърмуерите на устройствата, регулярно и цялостно прехвърляне на информацията от превозните средства, обмен на събщенията за възникнали грешки в реално време и други; - своевременна реакция при възникнали сривове в АСТП, както и спирания на системата, които биха могли да предизвикат повреждане или загуба на данни; - отстраняване на възникнали проблеми и изготвяне на нови версии на програмното осигуряване; - изготвяне на нови версии на програмното осигуряване, ако Изпълнителят счита, че е подходящо, като се има предвид съществуващата функционалност и параметри на софтуера. 2.Програмно осигуряване на бордовото оборудване в превозните средства и безжичните точки за достъп в депата на „Столичен електротранспорт” ЕАД, специализиран хардуер в бюрата за продажба на превозни документи и портативните устройства за контрол в „Център за градска мобилност” ЕАД, както и инсталиране на нови версии на програмното осигуряване за изброените устройства: - фърмуер на централното бордово устройство (ЦБУ); - фърмуер на бордови билетен автомат (ББА); - фърмуер на безконтактен валидатор (БВ); - фърмуер на протоколен адаптор (ПА); - програмно осигуряване на безжичните точки за достъп (БТД); - фърмуер на клиентски дисплей (КД); - фърмуер на портативно устройство за контрол (ПУК). 3.При изпълнение на услугата да се спазят следните изисквания: - Осигуряване на съвместна работа между автоматизираната система за таксуване на пътниците и съществуващата GPS - система за контрол и управление на транспортните средства. Осигуряване на възможност за двупосочен пренос на данни от едната система към другата. - Отстраняване на възникнали грешки или проблеми в работата на програмното осигуряване на системата за таксуване. - Наличие на упълномощен представител – лице за контакти в гр. София. - Абонаментното обслужване да се извършва от квалифицирани специалисти, осигурени с необходимата техника, транспорт и програмно осигуряване. - Срокове за отстраняване на повредите – фиксирани по видове и определени като време за реакция и време за отстраняване на възникналите дефекти, съгласно приложението към проекта на договора. - Услугата да се извършва всеки календарен ден в срока на изпълнение на договора, в интервала от 08:00 до 20:00 часа източноевропейско време (EET, GMT+2). 4. Срок за изпълнение на услугата – 24 (двадесет и четири) месеца, считано от 24.01.2019г. 5. Място на изпълнение на услугата: - „Център за градска мобилност” ЕАД – централна система – сървърно оборудване; работни станции; сървърно и приложно програмно осигуряване; -„Център за градска мобилност” ЕАД- дирекция „Маркетинг и стопанска дейност”- пунктове за продажби на превозни документи; операторски работни места; работни места за обслужване на портативни устройства; - „Столичен електротранспорт” ЕАД –Wi-Fi точки за безжично прехвърляне на информацията от превозните средства – 2 тролейбусни депа и 3 трамвайни депа. 6. Начин на плащане – в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо- предавателен протокол между страните и въз основа на издадена от Изпълнителя фактура, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Покана:
https://www.sofiatraffic.bg/media/uploads/Pokana_ASTP_04.01.2019.pdf
« Last Edit: 04.01.2019, 15:00:54 by viktorlc »
храна за мозък - http://www.banitza.net/