Author Topic: Обявления за обществени поръчки свързани с градски транспорт - София  (Read 117675 times)

Offline CKD

 • --=БМ-РК=--
 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 7141
  • View Profile
№ 5 от 30.05.2006 г.
....
II.1.6) Описание на обекта на обществената поръчка
Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на Столичния елeктротранспорт за 2006 г.: Обособена позиция 1: Крива "връщане" на ухо "Обеля" след начална спирка; Крива "връщане" пред ТМ депо "Искър", след стрелка № 708; Крива "отиване" преди спирка "НДК" по ТМ линия № 7; Кръстовище на бул. "Шипченски проход" и бул. "Ситняково" (Румънско посолство); Обособена позиция 2: Кръстовка № 60 на ул. "Пиротска" и ул. "Странджа"; Стрелка № 135 на ул. "Лавеле" - входна, автомат, с дистанционно управление; Стрелка № 103 - изходна на ухо "Хладилника"; Кръстовище на бул. "Сливница" и бул. "Кн. Мария-Луиза" - "Лъвов мост"; Криви "отиване" и "връщане" по линия № 18 на сп. "Семинарията"; Крива "връщане" в "Борова гора" - излизане от жп профил, преди пл. "Журналист"; Крива "отиване" по линия № 1 на сп. "Супер кооп" - ж.к. "Обеля" на дървени траверси; Обособена позиция 3: Кръстовка № 44/45 на старо ухо "Надежда"; Кръстовка № 94/95 на пл. "Семинарията"; Стрелка № 99, "Кръста" - входна, автомат с дистанционно управление; Стрелка № 44 - входна, маневрена на старо ухо "Надежда"; Стрелка № 45 - изходна, маневрена на старо ухо "Надежда"; Стрелка № 134 - изходна на ул. " Княз Борис І"; Стрелка № 11 - изходна на ухо "Орландовци"; Криви "отиване" и "връщане" на пл. "Св. Неделя" - от ул. "Позитано" до хотел "Шератон"; Криви "отиване" и "връщане" на старо ухо "Надежда" след стрелка № 44; Коловоз в "права" по бул. "Ал. Стамболийски" - от бул. "К. Величков" до "Вагон ресторанта" - L = 100 м, частично.
...

Offline CKD

 • --=БМ-РК=--
 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 7141
  • View Profile
http://dv.parliament.bg/?page=a&master=4&Document=4588
№ 14 от 24.01.2006 г.
II.1.6) Описание на обекта на обществената поръчка
Обособена позиция 1 - Преден, заден мост и мост на ремаркето. Обособена позиция 2 - Кормилно управление. Обособена позиция 3 –Диференциал. Обособена позиция 4 - Детайли от амортисьорите. Обособена позиция 5 - Детайли от въздушните ресори. Обособена позиция 6 - Пневматична спирачна система. Обособена позиция 7 - Врати за пътниците. Обособена позиция 8 -Бързодействащ токоснемател (макара). Обособена позиция 9 -Осветление на ТБ (лампи и разположението им). Обособена позиция 10 – Отопление. Обособена позиция 11 -Електримческа арматура. Обособена позиция 12 – Релета. Обособена позиция 13 – Ремъци. Обособена позиция 14 -Семеринги.

Offline difian

 • Moderator
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 16274
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Любителска страница на Софийското метро във Facebook!
  • Email
Quote from: CKD
№ 5 от 30.05.2006 г.
....
II.1.6) Описание на обекта на обществената поръчка
Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на Столичния елeктротранспорт за 2006 г.: ...
Тези ремонти са тясно специализирана дейност и са по силите на Трансенерго и РП.Не знам кой е обявил поръчката но Трансенергото като част от СКГТ не може ли без конкурс да я вземе?

Offline Repcho

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 11153
  • ICQ Messenger - 154903152
  • View Profile
  • Градски транспорт-София
  • Email
I.1) Наименование и адрес на възложителя Организация: Столична община Лице за Контакти: Блага Живкова Адрес: ул. "Московска" № 33 Пощенски код: 1000 Град: София Държава: България Телефон: 9377548; 9809866 Факс: 9809866 E-mail: bjivkova@sofia.bg Интернет адрес: www.sofia.bg I.2) Адрес, от който може да се получи допълнителна информация Виж Приложение А I.3) Адрес, от който може да се получи документация за участие Виж Приложение А I.4) Адрес, на който да се изпращат офертите/заявленията за участие Виж Приложение А I.5) Тип възложител Регионално/местно ниво РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА II.1) Описание II.1.1) Вид на поръчката за строителство Изграждане на строеж или изпълнение на СМР по Приложение № 1 на ЗОП II.1.5) Наименование на поръчката, дадено от възложителя Ремонт на релсов път и пътни платна по ул. ”Шипченски проход” от бул. "Ситняково" до ул. "Иван Димитров - Куклата" (трамвайно ухо "Гео Милев"). II.1.6) Описание на обекта на обществената поръчка Подмяна и модернизация на релсовия път и ККМ, фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, разваляне на пропаднала настилка и усилване на слабите участъци, полагане на нов пласт плътен асфалтобетон, частичен ремонт на повредените съществуващи бордюри и тротоари. II.1.7) Място на изпълнение на поръчката София, ул. ”Шипченски проход” . II.1.8) Номенклатура II.1.8.1) Код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществени поръчки Основен код Допълнителен код Основен обект 45234121 Допълнителен обект 45233142 II.1.9) Обособени позиции в офертата Не Оферти могат да се подават за: II.1.10) Приемат ли се варианти Не II.2) Количество или обем на поръчката II.2.1) Общо количество или обем Дължина – 2000 м, обща ширина – 18 м. Подробно видовете СМР и техните количества са посочени в документацията за участие. II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката / Крайна дата 30.11.2006 г. РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1 ) Условия, свързани с изпълнението на поръчката III.1.1) Условия и размер на гаранциите за участие в процедурата и за изпълнение на договора Гаранция за участие в процедурата в размер на 68 000 (шестдесет и осем хиляди) лв. представена в една от следните форми: парична сума, внесена по IBAN сметка на Столична община BG 72 SOMB 9130 33 33008301, BIC код SOMBBGSF, Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" № 6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; или банкова гаранция за срока на валидност на предложението. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му, представена в една от следните форми: парична сума, внесена по IBAN сметка на Столична община BG 72 SOMB 9130 33 33008301, BIC код SOMBBGSF, Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" № 6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; или банкова гаранция, валидна до 30.11.2006 г. III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане Обектът ще се реализира след осигуряване на средства за финансиране. III.2) Условия за участие III.2.1) Изисквания към кандидатите и документите, които се представят за оценяване на тяхното икономическо и финансово състояние и технически възможности и/или квалификация. Обстоятелства, наличието, на които води до отстраняване на кандидатите. Кандидатът се отстранява от участие, когато не отговаря на законовите изисквания или условията на възложителя, в т.ч.: липса на декларация или наличие на обстоятелства по чл. 47 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл. 69, ал. 1 и 2 и чл. 56 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл. 50, ал. 1, т. 1, 2, 3 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл. 51, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 , 6, 7 и 8 от ЗОП и документи, касаещи предложените материали, които се изискват от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Непредставяне на най-малко три референции за изпълнени подобни обекти през последните 2 години. III.2.1.1) Юридически статус – изискуеми документи. Чл. 9, ал. 1от ЗОП - кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП - документ за съдебна регистрация, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Чл. 21, ал. 1 от ПП на ЗОП - удостоверение за актуална съдебна регистрация (оргинал или нотариално заверено копие), а чуждестранните юридически лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Декларация по чл. 47 от ЗОП. III.2.1.2) Икономическо и финансово състояние – изискуеми документи. Документи по чл. 50, ал. 1, т. 1, 2, 3 от ЗОП. Копие от застраховка за професионална отговорност. Отчет за приходите и разходите и баланс за 2005 г. Информация за общия оборот и за оборота от строителството, обект на поръчката, за последните 3 години. III.2.1.3) Технически възможности и/или квалификация – изискуеми документи Документи по чл. 51, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 , 6, 7 и 8 от ЗОП (в декларацията по чл. 51, ал. 1, т 1 се посочва и дължината (в метри) на извършените основни ремонти на трамваен релсов път (коловоз в права, коловоз в крива, стрелки и кръстовки) през последните 3 години); документи, касаещи предложените материали, които се изискват от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Най-малко три референции за изпълнени подобни обекти през последните 2 години. III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги III.3.1) Свързано ли е предоставянето на услугата с изисквания за определена професия? Не III.3.2) Изисква ли се от юридическите лица да посочат имената и професионалните квалификации на персонала си, отговорен за изпълнението на договора? Не РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА IV.1) Вид на процедурата Открита IV.1.1) Избрани ли са вече кандидати? Не IV.1.3) Предишни публикации, свързани с тази поръчка IV.2) Критерий за оценка на офертите: Б. Икономически най-изгодна оферта Б2. При показатели, посочени в документацията за участие IV.3) Административна информация IV.3.2) Условия за получаване на документацията за участие Получаване до 11.08.2006 г. Цена 120 лв. Условия за получаване и начин на плащане: Документацията за участие се получава всеки работен ден на ул. "Париж" № 1, стая 2, след заплащането й в касата на ул. "Париж" № 1, ет. 3, стая 206, от 10,30 до 12,30 ч. и от 14 до 16 ч., а петък и всеки последен ден от месеца от 10,30 до 12,30 ч. IV.3.3) Срок за подаване на офертите или заявленията за участие 21.08.2006 г. Час 12:00:00 IV.3.6) Срок на валидност на офертите 90 дни от крайния срок за получаване на офертите IV.3.7) Условия при отварянето на офертите IV.3.7.1) Лица, които могат да присъстват на отварянето на офертите Законните представители на кандидатите или упълномощени от тях лица. IV.3.7.2) Дата, час и място 22.08.2006 г., 10:00:00 ул. "Московска" № 33. РАЗДЕЛ VI: Друга информация VI.1) Задължително ли е настоящото обявление? Да VI.2) Възможно ли е възлагане на повторение на услуга или строителство от същия изпълнител чрез процедура на договаряне с него? При условията на чл. 90 от ЗОП. VI.3) Договорът свързан ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС? Не VI.4) Допълнителна информация Решение № РД-09-03-80 от 28.06.200 6г. VI.5) Дата на изпращане на обявлението: 29.06.2006 г.

stroitelstvo.bg
НЕ на хейтърството!

Offline ozzy

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12827
  • View Profile
Е тия съвсем се оляха!Срокът за офертите е 21.08.2006, и ще изпуснат подходящото за ремонт време

Offline Balkanton

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1880
  • View Profile
  • http://www.flickr.com/photos/39030307@N07/
Пуснали са нова обществена поръчка за основен ремонт на още 30 тролея. Интересно дали всичките ще ги правят нископодови отзад: http://dv.parliament.bg/?page=a&master=19&Document=17077 . Дано не си останем само с тях, защото никаква информация няма за търга за нови тролеи.

Offline CKD

 • --=БМ-РК=--
 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 7141
  • View Profile
"Столичен електротранспорт" ще ремонтира трамваи
Гаранцията за участие в процедурата е 5 хил. лв.
в. "Дневник"
"Столичен електротранспорт" ЕАД обяви поръчка за основен ремонт на трамвайни мотриси, собственост на
компанията. Конкурсът е публикуван в електронния регистър на обществените поръчки.

Поръчката е разделена на три позиции, като кандидатите трябва да участват и за трите партиди едновременно. Първата позиция е за ремонт на трамвайни мотриси и услуги по трамваите, а втората - ремонт на колооси. Третата позиция е за ремонт на талиги.

"Столичен електротранспорт" иска да направи основен ремонт на общо 47 трамвайни мотриси. Прогнозните разноски по поръчката, без да се включва ДДС, са 2.2 млн. лв., като срокът на действие на поръчката е 12 месеца. Гаранцията за участие в процедурата е пет хиляди лева. По закон гаранцията не може да надхвърля 1% от стойността на поръчката. Победителят в конкурса ще трябва да плати 2.5% от стойността на договора като гаранция за неговото изпълнение.

Кандидатите трябва да представят удостоверение за актуално състояние, издадено от фирмено отделение на съответния съд, не по-късно от три месеца от датата на отваряне на офертите или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство. Възложителят ще отстрани онези кандидати, които са в производство за обявяване на несъстоятелност и имат парични задължения към държавата или към община.

Кандидатите трябва да представят още годишен баланс за предходната счетоводна година и отчет за приходите и разходите за предходната година. Освен това участниците трябва да представят списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството, също са част от нужната документация.

Кандидатите могат да купят необходимата документация до 30 юли на цена 200 лв. Тогава е и крайният срок за подаване на оферти. Предложенията ще бъдат отворени на 1 август. Изборът на "Столичен електротранспорт" ще се определи от икономически най-изгодна оферта. Дневник

http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=350306

Offline etnies

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 7101
 • Нощен Експрес
  • View Profile
  • Email
Кандидатите трябва да представят удостоверение за актуално състояние, издадено от фирмено отделение на съответния съд, не по-късно от три месеца от датата на отваряне на офертите или документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство. Възложителят ще отстрани онези кандидати, които са в производство за обявяване на несъстоятелност и имат парични задължения към държавата или към община.

Кандидатите трябва да представят още годишен баланс за предходната счетоводна година и отчет за приходите и разходите за предходната година. Освен това участниците трябва да представят списък на основните договори за доставки и услуги, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение. Сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството, също са част от нужната документация.
http://www.dnevnik.bg/show/?storyid=350306

Две много интересни условия. Ако се спазят - явно се намесва нов играч...

Offline maniak

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 4628
 • Оптимист
  • ICQ Messenger - 278834436
  • View Profile
  • http://www.flickr.com/photos/47270324@N08/
  • Email
http://dv.parliament.bg/DVWeb/porachkiXMLView.faces?idObj=32479 - Втора ръка трамваи: 30 за 1009мм и 20 за 1435мм.

http://dv.parliament.bg/DVWeb/porachkiXMLView.faces?idObj=32478 - Ремонт на магнитно релсова спирачка (МРС) за електрически подвижен състав

http://dv.parliament.bg/DVWeb/porachkiXMLView.faces?idObj=32480 - Ремонт на кардани за електрически подвижен състав (ЕПС)

Offline Repcho

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 11153
  • ICQ Messenger - 154903152
  • View Profile
  • Градски транспорт-София
  • Email
Автобусите от столичния градски транспорт най-после ще бъдат чисти и приятни за пътуване.

Общинското предприятие "Столичен автотранспорт" ЕАД дава огромната сума от 3,6 млн. лв. с ДДС за почистване и хигиенизация на иначе мизерните автобуси и спирките.

Фирмата, която ще спечели конкурса, трябва да обслужва автобусните поделения "Земляне", "Малашевци" и "Дружба", както и крайните станции на "Столичен автотранспорт" ЕАД.

Срещу 3,6 млн. лв. почистващото дружество ще трябва всеки ден да хигиенизира 650 автобуса, около 150 дка открита гаражна площ и 35 крайни станции.

Гаранцията за участието в търга е 5000 лв.

Офертите на фирмите кандидати ще бъдат отворени на 19 ноември в сградата на общинското дружество.
НЕ на хейтърството!

Offline ozzy

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12827
  • View Profile
А досега колко са плащали и на кого?

Offline Repcho

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 11153
  • ICQ Messenger - 154903152
  • View Profile
  • Градски транспорт-София
  • Email
НЕ на хейтърството!

Offline vasko456

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3933
  • View Profile
Така след 6 месеца "Карат-С" ще влезе във владение на линиите 12, 16, 18, 20, 21, 22, 223, 24, 24А, 25, 26, 28, 29, 31, 35, 41, 43, 53, 81, 86, 87, 117, 118, 119, 56, 57, 67, 75, 78, 79, 82, 100, 101, 213 и 214. От своя страна МТК ще поеме автобусните маршрути 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 69, 70, 114, 123, 204, 306.

Offline NiGhtPiSH

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2359
 • Sofia Hardcore
  • View Profile
Автобусите съчленени ли ще трябва да са?
"Бирата е най-великото изобретение. Колелото също не е зле, но не върви с пържени картофки."

Offline LG_

 • Строител
 • Модератор
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 3505
 • for a better infrastructure
  • ICQ Messenger - 354966774
  • View Profile
  • Email
Така след 6 месеца "Карат-С" ще влезе във владение на линиите 12, 16, ..... От своя страна МТК ще поеме автобусните маршрути 1, 2, .....

Егати далаверата. Интересно ще е тогава Автото какво ще чистят за 3.6 млн лева!

Че за преасфалтирането на Цариградско миналата година бяха нужни с пъти по-малко
Ако спориш с идиот, вероятността той да прави абсолютно същото е много голяма.(Марк Твен)

Quote from: geogregor
Underground trains already resemble more of the cattle transports than transportation system for humans.
Actually cattle could never be transported in such awful conditions due to animal welfare regulations. But no one gives a damn about how Londoners travel!

Offline ozzy

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 12827
  • View Profile
Автобусите съчленени ли ще трябва да са?
Е би трябвало, поне една част да са съчленени. Трудно ми е да си представя 213/4 или пък 204 с къси.

Offline Repcho

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 11153
  • ICQ Messenger - 154903152
  • View Profile
  • Градски транспорт-София
  • Email
Предполагам, че ще трябва не да си го представиш, ами да свикнем с това, защото не знам да има изрично изискване за дълги автобуси. Ако са до 5год, нископодви и Евро4 значи са в изискванията, като ако стане факт обслужването на натоварените линии с къси автобуси тотално ще обрече автотранспорта като начин за предвижване
НЕ на хейтърството!

Offline borosport

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3813
 • Hate users!!!
  • ICQ Messenger - 304771719
  • View Profile
  • Email
 Гена няма да стане споко. Частниците изпълняват план, който им е заложен от СКГТ и не могат да си пускат каквито автобуси решат. Всяка линия си има заложено разписание, брой и вид на коли по линия и т.н. които ги дава СКГТ. Но както си говорихме гараж Дружба отива на кино. Чудно ми е дали МТК или Карат ще го вземат, защото терена не е чак толкова апетитен, ък и в Дружба има земя бол, че някой да се засили точно там да строи нещо.
 Иначе е нормално да се дават 3,6 млн. за година за чистене, защото работата си е доста ако ще се върши както трябва.
Най-дългите градски автобусни линии са:
- А111 - 50320 м двупосочно
- А83 - 37000 м двупосочно
- А11 - 32005 м двупосочно
Най-дългите крайградски автобусни линии са:
- А28 - 64540 м двупосочно
- А70 - 56645 м двупосочно
- А3 - 55870 м двупосочно
Тройната коалиция от А до Я

Offline NiGhtPiSH

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2359
 • Sofia Hardcore
  • View Profile
Ако 204 стане с къси автобуси, аз абсолютно преставам да ползвам тази линия. Предпочитам да се мотам в ТБ2/9 или ТМ7!
"Бирата е най-великото изобретение. Колелото също не е зле, но не върви с пържени картофки."

Offline emo

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 18619
 • Приятел на всички шофьори и ватмани от ГТ
  • View Profile
Много хубаво за МТК. Ще се обзаведем с още петдесветина БМЦ-та и надявам се още 20 съчленени за 204. :P

Обаче не заблазявам на ползващите линии 1, 3, 118 ако им се пуснат единични автобуси.

Не мисля, че  експлоатационния план някой го има за нещо. все едно ако пуснат единичен автобус по 204, 213 или друга подобна ще ги глобят от СО.
Близо 3000 мои снимки от 2007 г. до днес.
https://www.flickr.com/photos/147931689@N02/