Масов градски транспорт > Новини от София

Обявления за обществени поръчки свързани с градски транспорт - София

(1/78) > >>

CKD:
№ 5 от 30.05.2006 г.
....
II.1.6) Описание на обекта на обществената поръчка
Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на Столичния елeктротранспорт за 2006 г.: Обособена позиция 1: Крива "връщане" на ухо "Обеля" след начална спирка; Крива "връщане" пред ТМ депо "Искър", след стрелка № 708; Крива "отиване" преди спирка "НДК" по ТМ линия № 7; Кръстовище на бул. "Шипченски проход" и бул. "Ситняково" (Румънско посолство); Обособена позиция 2: Кръстовка № 60 на ул. "Пиротска" и ул. "Странджа"; Стрелка № 135 на ул. "Лавеле" - входна, автомат, с дистанционно управление; Стрелка № 103 - изходна на ухо "Хладилника"; Кръстовище на бул. "Сливница" и бул. "Кн. Мария-Луиза" - "Лъвов мост"; Криви "отиване" и "връщане" по линия № 18 на сп. "Семинарията"; Крива "връщане" в "Борова гора" - излизане от жп профил, преди пл. "Журналист"; Крива "отиване" по линия № 1 на сп. "Супер кооп" - ж.к. "Обеля" на дървени траверси; Обособена позиция 3: Кръстовка № 44/45 на старо ухо "Надежда"; Кръстовка № 94/95 на пл. "Семинарията"; Стрелка № 99, "Кръста" - входна, автомат с дистанционно управление; Стрелка № 44 - входна, маневрена на старо ухо "Надежда"; Стрелка № 45 - изходна, маневрена на старо ухо "Надежда"; Стрелка № 134 - изходна на ул. " Княз Борис І"; Стрелка № 11 - изходна на ухо "Орландовци"; Криви "отиване" и "връщане" на пл. "Св. Неделя" - от ул. "Позитано" до хотел "Шератон"; Криви "отиване" и "връщане" на старо ухо "Надежда" след стрелка № 44; Коловоз в "права" по бул. "Ал. Стамболийски" - от бул. "К. Величков" до "Вагон ресторанта" - L = 100 м, частично.
...

CKD:
http://dv.parliament.bg/?page=a&master=4&Document=4588
№ 14 от 24.01.2006 г.
II.1.6) Описание на обекта на обществената поръчка
Обособена позиция 1 - Преден, заден мост и мост на ремаркето. Обособена позиция 2 - Кормилно управление. Обособена позиция 3 –Диференциал. Обособена позиция 4 - Детайли от амортисьорите. Обособена позиция 5 - Детайли от въздушните ресори. Обособена позиция 6 - Пневматична спирачна система. Обособена позиция 7 - Врати за пътниците. Обособена позиция 8 -Бързодействащ токоснемател (макара). Обособена позиция 9 -Осветление на ТБ (лампи и разположението им). Обособена позиция 10 – Отопление. Обособена позиция 11 -Електримческа арматура. Обособена позиция 12 – Релета. Обособена позиция 13 – Ремъци. Обособена позиция 14 -Семеринги.

difian:

--- Quote from: CKD ---№ 5 от 30.05.2006 г.
....
II.1.6) Описание на обекта на обществената поръчка
Основен ремонт на релсов път и съоръженията му по трасетата на Столичния елeктротранспорт за 2006 г.: ...
--- End quote ---
Тези ремонти са тясно специализирана дейност и са по силите на Трансенерго и РП.Не знам кой е обявил поръчката но Трансенергото като част от СКГТ не може ли без конкурс да я вземе?

Repcho:
I.1) Наименование и адрес на възложителя Организация: Столична община Лице за Контакти: Блага Живкова Адрес: ул. "Московска" № 33 Пощенски код: 1000 Град: София Държава: България Телефон: 9377548; 9809866 Факс: 9809866 E-mail: bjivkova@sofia.bg Интернет адрес: www.sofia.bg I.2) Адрес, от който може да се получи допълнителна информация Виж Приложение А I.3) Адрес, от който може да се получи документация за участие Виж Приложение А I.4) Адрес, на който да се изпращат офертите/заявленията за участие Виж Приложение А I.5) Тип възложител Регионално/местно ниво РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА II.1) Описание II.1.1) Вид на поръчката за строителство Изграждане на строеж или изпълнение на СМР по Приложение № 1 на ЗОП II.1.5) Наименование на поръчката, дадено от възложителя Ремонт на релсов път и пътни платна по ул. ”Шипченски проход” от бул. "Ситняково" до ул. "Иван Димитров - Куклата" (трамвайно ухо "Гео Милев"). II.1.6) Описание на обекта на обществената поръчка Подмяна и модернизация на релсовия път и ККМ, фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, разваляне на пропаднала настилка и усилване на слабите участъци, полагане на нов пласт плътен асфалтобетон, частичен ремонт на повредените съществуващи бордюри и тротоари. II.1.7) Място на изпълнение на поръчката София, ул. ”Шипченски проход” . II.1.8) Номенклатура II.1.8.1) Код съгласно номенклатурата на Класификатора на обществени поръчки Основен код Допълнителен код Основен обект 45234121 Допълнителен обект 45233142 II.1.9) Обособени позиции в офертата Не Оферти могат да се подават за: II.1.10) Приемат ли се варианти Не II.2) Количество или обем на поръчката II.2.1) Общо количество или обем Дължина – 2000 м, обща ширина – 18 м. Подробно видовете СМР и техните количества са посочени в документацията за участие. II.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката / Крайна дата 30.11.2006 г. РАЗДЕЛ III: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ III.1 ) Условия, свързани с изпълнението на поръчката III.1.1) Условия и размер на гаранциите за участие в процедурата и за изпълнение на договора Гаранция за участие в процедурата в размер на 68 000 (шестдесет и осем хиляди) лв. представена в една от следните форми: парична сума, внесена по IBAN сметка на Столична община BG 72 SOMB 9130 33 33008301, BIC код SOMBBGSF, Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" № 6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; или банкова гаранция за срока на валидност на предложението. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността му, представена в една от следните форми: парична сума, внесена по IBAN сметка на Столична община BG 72 SOMB 9130 33 33008301, BIC код SOMBBGSF, Общинска банка, клон "Врабча", ул. "Врабча" № 6, на името на Столична община, дирекция "Финанси"; или банкова гаранция, валидна до 30.11.2006 г. III.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане Обектът ще се реализира след осигуряване на средства за финансиране. III.2) Условия за участие III.2.1) Изисквания към кандидатите и документите, които се представят за оценяване на тяхното икономическо и финансово състояние и технически възможности и/или квалификация. Обстоятелства, наличието, на които води до отстраняване на кандидатите. Кандидатът се отстранява от участие, когато не отговаря на законовите изисквания или условията на възложителя, в т.ч.: липса на декларация или наличие на обстоятелства по чл. 47 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл. 69, ал. 1 и 2 и чл. 56 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл. 50, ал. 1, т. 1, 2, 3 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл. 51, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 , 6, 7 и 8 от ЗОП и документи, касаещи предложените материали, които се изискват от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Непредставяне на най-малко три референции за изпълнени подобни обекти през последните 2 години. III.2.1.1) Юридически статус – изискуеми документи. Чл. 9, ал. 1от ЗОП - кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП - документ за съдебна регистрация, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Чл. 21, ал. 1 от ПП на ЗОП - удостоверение за актуална съдебна регистрация (оргинал или нотариално заверено копие), а чуждестранните юридически лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени. Декларация по чл. 47 от ЗОП. III.2.1.2) Икономическо и финансово състояние – изискуеми документи. Документи по чл. 50, ал. 1, т. 1, 2, 3 от ЗОП. Копие от застраховка за професионална отговорност. Отчет за приходите и разходите и баланс за 2005 г. Информация за общия оборот и за оборота от строителството, обект на поръчката, за последните 3 години. III.2.1.3) Технически възможности и/или квалификация – изискуеми документи Документи по чл. 51, ал. 1, т. 1, 2, 3, 5 , 6, 7 и 8 от ЗОП (в декларацията по чл. 51, ал. 1, т 1 се посочва и дължината (в метри) на извършените основни ремонти на трамваен релсов път (коловоз в права, коловоз в крива, стрелки и кръстовки) през последните 3 години); документи, касаещи предложените материали, които се изискват от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти. Най-малко три референции за изпълнени подобни обекти през последните 2 години. III.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги III.3.1) Свързано ли е предоставянето на услугата с изисквания за определена професия? Не III.3.2) Изисква ли се от юридическите лица да посочат имената и професионалните квалификации на персонала си, отговорен за изпълнението на договора? Не РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА IV.1) Вид на процедурата Открита IV.1.1) Избрани ли са вече кандидати? Не IV.1.3) Предишни публикации, свързани с тази поръчка IV.2) Критерий за оценка на офертите: Б. Икономически най-изгодна оферта Б2. При показатели, посочени в документацията за участие IV.3) Административна информация IV.3.2) Условия за получаване на документацията за участие Получаване до 11.08.2006 г. Цена 120 лв. Условия за получаване и начин на плащане: Документацията за участие се получава всеки работен ден на ул. "Париж" № 1, стая 2, след заплащането й в касата на ул. "Париж" № 1, ет. 3, стая 206, от 10,30 до 12,30 ч. и от 14 до 16 ч., а петък и всеки последен ден от месеца от 10,30 до 12,30 ч. IV.3.3) Срок за подаване на офертите или заявленията за участие 21.08.2006 г. Час 12:00:00 IV.3.6) Срок на валидност на офертите 90 дни от крайния срок за получаване на офертите IV.3.7) Условия при отварянето на офертите IV.3.7.1) Лица, които могат да присъстват на отварянето на офертите Законните представители на кандидатите или упълномощени от тях лица. IV.3.7.2) Дата, час и място 22.08.2006 г., 10:00:00 ул. "Московска" № 33. РАЗДЕЛ VI: Друга информация VI.1) Задължително ли е настоящото обявление? Да VI.2) Възможно ли е възлагане на повторение на услуга или строителство от същия изпълнител чрез процедура на договаряне с него? При условията на чл. 90 от ЗОП. VI.3) Договорът свързан ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС? Не VI.4) Допълнителна информация Решение № РД-09-03-80 от 28.06.200 6г. VI.5) Дата на изпращане на обявлението: 29.06.2006 г.

stroitelstvo.bg

ozzy:
Е тия съвсем се оляха!Срокът за офертите е 21.08.2006, и ще изпуснат подходящото за ремонт време

Navigation

[0] Message Index

[#] Next page

Go to full version