Масов градски транспорт > Новини от София

Обявления за обществени поръчки свързани с градски транспорт - София

<< < (78/78)

fafan:
Или са го обещали на някой музей?

wiNt:
Това да не е онзи бяло-зеления, който седя на плаца на Искър до последно? То по него нищо няма, ако е той, цената може и да е оправдана.

viktorlc:
Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД

„Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт”

Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в столичния градски транспорт да включва следните компоненти: 1.Приложен и сървърен софтуер FareOn: -инсталиране на нови основни и междинни версии на програмното осигуряване; осигуряване на инструкции и консултации относно ползването на поддръжката; - администриране и наблюдение на FareOn сървърното програмно осигуряване; - наблюдение на програмното осигуряване на бордовото оборудване, включващо дейности по следене на актуалните версии на фърмуерите на устройствата, регулярно и цялостно прехвърляне на информацията от превозните средства, обмен на събщенията за възникнали грешки в реално време и други; - своевременна реакция при възникнали сривове в АСТП, както и спирания на системата, които биха могли да предизвикат повреждане или загуба на данни; - отстраняване на възникнали проблеми и изготвяне на нови версии на програмното осигуряване; - изготвяне на нови версии на програмното осигуряване, ако Изпълнителят счита, че е подходящо, като се има предвид съществуващата функционалност и параметри на софтуера. 2.Програмно осигуряване на бордовото оборудване в превозните средства и безжичните точки за достъп в депата на „Столичен електротранспорт” ЕАД, специализиран хардуер в бюрата за продажба на превозни документи и портативните устройства за контрол в „Център за градска мобилност” ЕАД, както и инсталиране на нови версии на програмното осигуряване за изброените устройства: - фърмуер на централното бордово устройство (ЦБУ); - фърмуер на бордови билетен автомат (ББА); - фърмуер на безконтактен валидатор (БВ); - фърмуер на протоколен адаптор (ПА); - програмно осигуряване на безжичните точки за достъп (БТД); - фърмуер на клиентски дисплей (КД); - фърмуер на портативно устройство за контрол (ПУК). 3.При изпълнение на услугата да се спазят следните изисквания: - Осигуряване на съвместна работа между автоматизираната система за таксуване на пътниците и съществуващата GPS - система за контрол и управление на транспортните средства. Осигуряване на възможност за двупосочен пренос на данни от едната система към другата. - Отстраняване на възникнали грешки или проблеми в работата на програмното осигуряване на системата за таксуване. - Наличие на упълномощен представител – лице за контакти в гр. София. - Абонаментното обслужване да се извършва от квалифицирани специалисти, осигурени с необходимата техника, транспорт и програмно осигуряване. - Срокове за отстраняване на повредите – фиксирани по видове и определени като време за реакция и време за отстраняване на възникналите дефекти, съгласно приложението към проекта на договора. - Услугата да се извършва всеки календарен ден в срока на изпълнение на договора, в интервала от 08:00 до 20:00 часа източноевропейско време (EET, GMT+2). 4. Срок за изпълнение на услугата – 24 (двадесет и четири) месеца, считано от 24.01.2019г. 5. Място на изпълнение на услугата: - „Център за градска мобилност” ЕАД – централна система – сървърно оборудване; работни станции; сървърно и приложно програмно осигуряване; -„Център за градска мобилност” ЕАД- дирекция „Маркетинг и стопанска дейност”- пунктове за продажби на превозни документи; операторски работни места; работни места за обслужване на портативни устройства; - „Столичен електротранспорт” ЕАД –Wi-Fi точки за безжично прехвърляне на информацията от превозните средства – 2 тролейбусни депа и 3 трамвайни депа. 6. Начин на плащане – в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо- предавателен протокол между страните и въз основа на издадена от Изпълнителя фактура, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Покана:
https://www.sofiatraffic.bg/media/uploads/Pokana_ASTP_04.01.2019.pdf

Navigation

[0] Message Index

[*] Previous page

Go to full version