Author Topic: Търг в БДЖ  (Read 4402 times)

Offline etnies

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 7101
 • Нощен Експрес
  • View Profile
  • Email
Търг в БДЖ
« on: 21.02.2008, 02:48:23 »
Quote
"Български държавни железници" ЕАД обявяват обществена поръчка за доставка на 58 бр. компютърни конфигурации , 58 бр. комуникационни устройства PDA - PC и 350 бр. преносими компютъра /PDA/ за "Система за компютърно издаване на билети в крайградски и пътни
12/02/2008

Обявление за обществена поръчка от секторен възложител
№ 59 от 12.02.2008 г.
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
• Официално наименование: "Български държавни железници" ЕАД
• Пощенски код: 1080
• За контакти: отдел "Доставка и продажба на движимо имущество"
• Факс: 02 9800424
• Адрес: ул. "Иван Вазов" № 3
• Град: София
• Лице за контакти: инж. Д. Христова
• Адрес за изпращане на заявления: 1
• Телефон: 02 9324742
• Държава: България
I.2) Основна дейност/и на възложителя
• Вид на възложителя: Железопътни услуги
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката
• Наименование: Доставка на 58 бр. компютърни конфигурации , 58 бр. комуникационни устройства PDA - PC и 350 бр. преносими компютъра /PDA/ за "Система за компютърно издаване на билети в крайградски и пътнически влакове", за нуждите на "БДЖ" ЕАД - 2008 год.
ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение
• Код NUTS: София - столица (BG211)
• Място на изпълнение: гр. София, бул. "Кн. М. Луиза" " 114А
• Тип доставки: Покупка
• Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Предназначение на обявлението
• Предназначение: Възлагане на обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамково споразумение
• Брой изпълнители:
• Прогнозна стойност:
• Срок в месеци:
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката
• Описание: Доставка на 58 бр. компютърни конфигурации, включващи: компютър, монитор, принтер, UPS и 58 бр. комуникационно устройство за връзка PDA – РС и 350 бр. преносими компютъра /PDA/ със зарядни устройства и допълнителна SD памет.
ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП
• 30211400
ІІ.1.7) Споразумение за държавни поръчки
• Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки: Не
ІІ.1.8) Обособени позиции
• Обособени позиции: Да
• Подаване на оферти: за една или повече обособени позиции
ІІ.1.9) Варианти
• Ще бъдат приемани варианти: Не
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем
• Описание: Поръчката е делима: І позиция - за 58 бр. компютърни конфигурации, включващи: компютър, монитор, принтер, UPS , ІІ позиция - 350 бр. преносими компютъра /PDA/ със зарядни устройства и допълнителна SD памет и 58 бр. комуникационни устройства за връзка PDA – РС.
ІІ.2.2) Опции
• Опции: Не
• Брой месеци:
• Брой дни:
ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
ІІ.3.1) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
• Срок в дни: 15
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнение на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции
• Описание: Гаранция за участие за цялата поръчка – 15 000 лв., със срок на валидност 150 дни от крайния срок за подаване на заявленията. Гаранция за участие за Поз. 1 - 58 бр. компютърни конфигурации включващи: компютри, монитори, принтери, UPS - 500 лв., за поз.2 - 350 бр. PDA компютъри със зарядни устройства и допълнителна SD памет и 58 бр. комуникационни устройства PDA- РС- 14 500 лв. Гаранция за изпълнение на поръчката 3% от стойността на договора със срок на валидност един месец след изпълнение на договора. И двете във вид на банкова гаранция или депозит внесен на името на "БДЖ" ЕАД, при ТБ "Алианц България" АД, IBAN: BG02BUIN7604 1010 026513, BIC: BUINBGSF.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане
• Условия: по банков път - минимум 20 дни след доставката
ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице
• Изискване: Когато определеният за изпълнител кандидат е обединение на физически или юридически лица, следва да се регистрира като дружество по Търговския закон
ІІІ.1.4) Други особени условия
• Други особени условия: Не
• Условия:
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците
• Документи и информация: 1. Кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техните обединения. 2. Изискуеми документи по чл.47, ал.1, 5 и 7 от ЗОП, подробно описани в образец – заявление към документацията.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
• Документи и информация: 1. Копие от годишния баланс и отчета за приходите и разходите на Кандидата за предходната година - заверен от кандидата. 2. Копие от идентификационния номер по ДДС, в случай, че лицето е регистрирано по ЗДДС и копие от регистрацията по БУЛСТАТ, или копие от Единния идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, в случай, че лицето е регистрирано по реда на Закона за търговския регистър. 3. Други доказателства /по преценка на кандидата/
ІІІ.2.3) Технически възможности
• Документи и информация: 1. Декларация съдържаща списък на основните договори през последните три години, включително стойностите, датите и клиентите на които са доставяни компютърна техника и/или преносими компютри PDA. 2. Списък на изградената стуктура от оторизирани сервизни бази на територията на РБългария. 3. Документ за сертифициране на производителя по ISO 9001:2000 – копие заверено от кандидата, за всички изделия, за който участва кандидата. 4. Сертификати за произхода на всички изделия, за който участва кандида и други доказателства /по преценка на кандидатата. 5. Когато кандидата не е производител представя оригинален документ/ може и нотариално заверено копие/ от производителя, доказващ правото на кандидата да предлага и извършва доставки на неговата продукция през 2008 г. /дистрибуторски договор, пълномощно или оторизационно писмо/. 6. Референции от предишни възложители за: компютри, монитори, принтери, UPS и Референции за практическо приложение на преносими компютри PDA в международен жп транспорт. 7. Други доказателства по преценка на кандидата.
ІІІ.2.4) Запазени поръчки
• Запазени поръчки: Не
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изискване за определена професия
• За изпълнението на услугата се изисква определена професия: Не
• Нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридически лица
• Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала: Не
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
• Избрани кандидати: Не
• Вид процедура: Договаряне
ІV.2) Критерий за оценка на офертите
ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
• най-ниска цена
ІV.2.2) Електронен търг
• Ще се използва електронен търг: Не
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката
• Номер:
ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
• не
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи
• Платими документи: Да
• Време: 16:00 ч.
• Ако да, цена без ДДС (в цифри): 300
• Условия: по банков път или платими в касата на "БДЖ" ЕАД, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3
• Дата: 14/03/2008
• Прогнозна стойност (валута): BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
• Време: 16:00 ч.
• Дата: 14/03/2008
ІV.3.5) Език/ци, на който могат да бъдат изготвени офертите
• Друг език: Български
ІV.3.6) Срок на валидност на офертите
• Брой дни:
• Брой месеци:
ІV.3.7) Условия при отваряне на офертите
• Място: "БДЖ" ЕАД – ЦУ, гр. София, ул. "Иван Вазов" № 3 , зала 125 - партер
• Време: 14:00 ч.
• Лица: упълномощени представители на кандидатите при действията на комисията по чл.68, ал.3 и 4 от ЗОП
• Дата: 18/03/2008
РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Периодично възлагане на поръчка
• Това представлява периодично възлагане на поръчка: Не
• Прогнозен график:
VІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
• Поръчката свързана ли е с проект/програма, финансирана от фондове на ЕС: Не
• Проект/програма:
VІ.3) Допълнителна информация
• Допълнителна информация: Решение № 21/06.02.2008 г. за откриване на процедурата
• За тази обществена поръчка е попълнен формуляр в базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 06.02.2008 г.
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
• Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
• Пощенски код: 1000
• Email:cpcadmin@cpc.bg
• Факс: 02 98007315
• Адрес: бул. "Витоша" № 18
• Град: София
• Адрес на възложителя:www.cpc.bg
• Телефон: 02 9356113
• Държава: България
VІ.4.1)Орган, който отговаря за процедурата по медиация
VІ.4.2) Подаване на жалби
• Информация относно крайния срок: информация относно крайния срок: 10 дни от уведомлението съгласно чл.120, ал.2 от ЗОП
VІ.4.3) Служба за информация относно подаването на жалби
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
• Дата: 06/02/2008
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
I) Адрес за допълнителна информация
II) Адрес за документация
III) Адрес за изпращане на заявления
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: доставка на 58 бр. компютърни конфигурации
• Номер: 1
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: Доставка на компютърни конфигурации, включващи:компютър, монитор, принтер, UPS
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 30211400
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 58 бр. - подробно описани в Спесификацията - Приложение № 1 към документацията
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Обособена позиция
• Наименование: доставка на преносими компютри PDA със зарядно устройство , допълнителна CD памет и комуникационни устройства за връзка PDA – PC
• Номер: 2
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
1) Кратко описание
• Описание: доставка на преносими компютри PDA със зарядно устройство , допълнителна CD памет и комуникационни устройства за връзка PDA – PC
2) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
• 30211400
3) Количество или обем
• Прогнозна стойност:
• Описание: 350 бр. преносими компютри PDA със зарядно устройство , допълнителна CD памет и 58 бр. комуникационни устройства за връзка PDA – PC, всичките подробно описани в Спесификацията - Приложение № 1 към документацията
4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение
• Срок в дни:
• Срок в месеци:
5) Допълнителна информация
• Информация:

Ето една обществена поръчка, взета от сайта на БДЖ. Видимо е направена, за да спечели конкретна фирма - срок на доставка 15 дни за 350 PDA устройства. Няма фирма, която за 15 дни да успее да достави въпросната бройка устройства, освен ако не са поръчани предварително. Мога да се обзаложа, че устройствата ще са CASIO. За оттказване на евентуални конкуренти се слага гаранция и толкова висока гаранция...

Offline LG_

 • Строител
 • Модератор
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 3505
 • for a better infrastructure
  • ICQ Messenger - 354966774
  • View Profile
  • Email
Търг в БДЖ
« Reply #1 on: 21.02.2008, 12:10:33 »
Честно казано не виждам защо го публикуваш това!

Човек си струва да коментира нещо когато то е по-различно и по-интересно от останалите
« Last Edit: 21.02.2008, 12:11:19 by LG_ »
Ако спориш с идиот, вероятността той да прави абсолютно същото е много голяма.(Марк Твен)

Quote from: geogregor
Underground trains already resemble more of the cattle transports than transportation system for humans.
Actually cattle could never be transported in such awful conditions due to animal welfare regulations. But no one gives a damn about how Londoners travel!