Author Topic: Обявления за обществени поръчки свързани с градски транспорт - София  (Read 130656 times)

Offline Petko21

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6832
 • Техника
  • Skype Me™!
  • ICQ Messenger - 646173605
  • View Profile
  • Моите снимки
Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали
Quote
Търгът ще се проведе на 07.06.2016 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.
Начална тръжна цена е както следва: За Обособена позиция 1 - Продажба скрап от трамвайни релси: 68 000.00 лв. (шестдесет и осем хиляди лева); За Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 3 500,00 лв, (трихиляди и петстотин лева); За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали: 10 611,65 лв. (десет хиляди шестстотин и единадесет лева и шестдесет и пет стотинки); За Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали:  32 021,84 лв. (тридесет и две хиляда двадесет и един лева и осемдесет и четири стотинки); Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 29 928.07 лв. (дведесет и девет хиляди деветстотин двадесет и осем лева и седем стотинки); За

Обособена позиция 6– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 14 560,00 лв. (четиринадесет хиляди и петстотин и шестдесет лева);
Обособена позиция 7– Продажба на скрап от бракувани трамваи за нарязване: 46 062,00 лв. (четиридесет и шест хиляди и шестдесет и два лева);
За Обособена позиция 8– Продажба на бракуван трамвайна мотриса Дюваг: 1000,00 лв. (хиляда лева); 


Обособена позиция 9– Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии:  1 500,00 лв. (хиляда и петстотин лева); Обособена позиция 10– Продажба на скрап от негодни никел-кадмиеви акумулаторни батерии:  2 896,00 лв. (двехиляди осемстотин деветдесет и шест лева). 

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: За Обособена позиция 1 - Продажба скрап от трамвайни релси: 3000.00 лв. (три хиляди лева); За Обособена позиция 2 - Продажба на скрап от стълбове: 300,00 лв, (триста лева); За Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от черни метали: 500,00 лв. (петстотин лева); За Обособена позиция 4 - Продажба на скрап от цветни метали: 1100 лв. (хиляда и сто лева);   Обособена позиция 5 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 1000.00 лева (хиляда лева); За Обособена позиция 6– Продажба на скрап от бракувани тролейбуси за нарязване: 1200,00 (хиляда и двеста лева); Обособена позиция 7– Продажба на скрап от бракувани трамваи за нарязване: 2000,00 лв. (две хиляди лева); За Обособена позиция 8– Продажба на бракуван трамвайна мотриса Дюваг: 100,00 лв. (сто лева);  Обособена позиция 9– Продажба на скрап от негодни оловни акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста лева); Обособена позиция 10– Продажба на скрап от негодни никел-кадмиеви акумулаторни батерии: 200,00 лв. (двеста лева). Депозита се внася по сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД "Общинска банка" AД, финансов център "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF или в касата на дружеството. находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Ценатa на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16,00 ч. на 05.06.2017г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Източник: http://www.elektrotransportsf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1736%3A2017-05-18-12-31-33&catid=35%3A2009-04-04-06-25-05&Itemid=18&lang=bg

Заминават си Икарусите и Т8М900 + един Дюваг.

Online mihailo

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 4985
 • 433 :)
  • View Profile
  • Email
От дювазити не само един... но този, отделния, да се чуди човек защо...
Viva la 105, viva la in memoriam!
Против цитирането на "медии" от ранга на Блиц, Пик, Брадва и т.н.!!!

Offline viktorlc

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6834
 • www.bgtransport.org
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура"
  • Email
Според мен става въпрос за вече разкомплектовани и сортирани возила, а не за такива, които сега тепърва ще се режат.
храна за мозък - http://www.banitza.net/

Offline RADOCVET

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 10053
 • http://bgtransport.org/
  • View Profile
  • Email
Въпреки това цената от 1000 лв за един Дю не е ли съмнително ниска.

Offline viktorlc

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6834
 • www.bgtransport.org
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура"
  • Email
Ако е напълно разкомплектован, без никакви цветни метали по него и става въпрос за къс моторен вагон или късо ремарке - възможно е лицензираната оценка на лицензирания оценител, който определя тези стойности, да е такава.
храна за мозък - http://www.banitza.net/

Offline fafan

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3877
  • View Profile
  • Email
Или са го обещали на някой музей?

Online wiNt

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1418
 • 9060
  • View Profile
Това да не е онзи бяло-зеления, който седя на плаца на Искър до последно? То по него нищо няма, ако е той, цената може и да е оправдана.

Offline viktorlc

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6834
 • www.bgtransport.org
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура"
  • Email
Център за градска мобилност /ЦГМ/ ЕАД

„Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в обществения транспорт”

Абонаментна поддръжка на програмното осигуряване на автоматизираната система за таксуване на пътниците (АСТП) в столичния градски транспорт да включва следните компоненти: 1.Приложен и сървърен софтуер FareOn: -инсталиране на нови основни и междинни версии на програмното осигуряване; осигуряване на инструкции и консултации относно ползването на поддръжката; - администриране и наблюдение на FareOn сървърното програмно осигуряване; - наблюдение на програмното осигуряване на бордовото оборудване, включващо дейности по следене на актуалните версии на фърмуерите на устройствата, регулярно и цялостно прехвърляне на информацията от превозните средства, обмен на събщенията за възникнали грешки в реално време и други; - своевременна реакция при възникнали сривове в АСТП, както и спирания на системата, които биха могли да предизвикат повреждане или загуба на данни; - отстраняване на възникнали проблеми и изготвяне на нови версии на програмното осигуряване; - изготвяне на нови версии на програмното осигуряване, ако Изпълнителят счита, че е подходящо, като се има предвид съществуващата функционалност и параметри на софтуера. 2.Програмно осигуряване на бордовото оборудване в превозните средства и безжичните точки за достъп в депата на „Столичен електротранспорт” ЕАД, специализиран хардуер в бюрата за продажба на превозни документи и портативните устройства за контрол в „Център за градска мобилност” ЕАД, както и инсталиране на нови версии на програмното осигуряване за изброените устройства: - фърмуер на централното бордово устройство (ЦБУ); - фърмуер на бордови билетен автомат (ББА); - фърмуер на безконтактен валидатор (БВ); - фърмуер на протоколен адаптор (ПА); - програмно осигуряване на безжичните точки за достъп (БТД); - фърмуер на клиентски дисплей (КД); - фърмуер на портативно устройство за контрол (ПУК). 3.При изпълнение на услугата да се спазят следните изисквания: - Осигуряване на съвместна работа между автоматизираната система за таксуване на пътниците и съществуващата GPS - система за контрол и управление на транспортните средства. Осигуряване на възможност за двупосочен пренос на данни от едната система към другата. - Отстраняване на възникнали грешки или проблеми в работата на програмното осигуряване на системата за таксуване. - Наличие на упълномощен представител – лице за контакти в гр. София. - Абонаментното обслужване да се извършва от квалифицирани специалисти, осигурени с необходимата техника, транспорт и програмно осигуряване. - Срокове за отстраняване на повредите – фиксирани по видове и определени като време за реакция и време за отстраняване на възникналите дефекти, съгласно приложението към проекта на договора. - Услугата да се извършва всеки календарен ден в срока на изпълнение на договора, в интервала от 08:00 до 20:00 часа източноевропейско време (EET, GMT+2). 4. Срок за изпълнение на услугата – 24 (двадесет и четири) месеца, считано от 24.01.2019г. 5. Място на изпълнение на услугата: - „Център за градска мобилност” ЕАД – централна система – сървърно оборудване; работни станции; сървърно и приложно програмно осигуряване; -„Център за градска мобилност” ЕАД- дирекция „Маркетинг и стопанска дейност”- пунктове за продажби на превозни документи; операторски работни места; работни места за обслужване на портативни устройства; - „Столичен електротранспорт” ЕАД –Wi-Fi точки за безжично прехвърляне на информацията от превозните средства – 2 тролейбусни депа и 3 трамвайни депа. 6. Начин на плащане – в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо- предавателен протокол между страните и въз основа на издадена от Изпълнителя фактура, в съответствие с изискванията на действащото законодателство.

Покана:
https://www.sofiatraffic.bg/media/uploads/Pokana_ASTP_04.01.2019.pdf
« Last Edit: 04.01.2019, 15:00:54 by viktorlc »
храна за мозък - http://www.banitza.net/