Author Topic: Обявления за обществени поръчки свързани с градски транспорт - София  (Read 71989 times)

Offline emo

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 17745
 • Приятел на всички шофьори и ватмани от ГТ
  • View Profile
А какво предлагате различно от конекто и цитаро? Аз не съм особено доволен от последните им автобуси.
мур

Offline Svetoslav

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1149
  • View Profile
С оглед на тенденцията да се налага предимно Мерцедес и за съжаление БМЦ смятам, че все пак ще са Мерцедеси и конкретно Конекто-та, поради по - ниската им цена в среавнение със Ситаро. По въпроса на Емо  :arrow:
А какво предлагате различно от конекто и цитаро? Аз не съм особено доволен от последните им автобуси.
аз лично бих предложил и МАН, като вариант. Мисля че са достатъчно авторитетна и доказала се с качеството си марка, а също така и че ще се вместят в обявената сума от 14 500 000 лв. Пък и не е лошо и да се разнообрази малко картинката с нещо качествено, но различно от Мерцедес или БМЦ

Offline difian

 • Урбанистът
 • Moderator
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 15667
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Любителска страница на Софийското метро във Facebook!
  • Email
Не забравяй, че сме в България. С малко рушвети ще ги докарат до 1000. В България са само над 100, в Турция един Бог знае колко са, с английските общо може да ги докарат 1000, нищо, че не са продадени в последните 3 години.
С Турция 1000 се връзват, но пише, че продажбите трябва да са в рамките на ЕС. Така че, конкурсът е предрешен в полза на МВ. Нищо чудно автобусите вече да са в производство!  :P :D

Offline Дядо Курти

 • Запален по ГТ
 • *****
 • Posts: 333
  • View Profile
  • Email
Не забравяй, че сме в България. С малко рушвети ще ги докарат до 1000. В България са само над 100, в Турция един Бог знае колко са, с английските общо може да ги докарат 1000, нищо, че не са продадени в последните 3 години.
С Турция 1000 се връзват, но пише, че продажбите трябва да са в рамките на ЕС. Така че, конкурсът е предрешен в полза на МВ. Нищо чудно автобусите вече да са в производство!  :P :D
А защо мислиш, че го писах това за рушветите? И Турция ще мине за ЕС, не бой се.

Offline emo

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 17745
 • Приятел на всички шофьори и ватмани от ГТ
  • View Profile
Логично е да се закупят Мерцедеси. Все пак от гл. т. ремонт е добре в София да има по-малко видове возила.

Иначе и аз се замислих за МАН.
Но има и други фирми, които произвеждат автобуси и поне на вид ми харесват много повече от конектата. Моето мнение е, че нископодовите конекта са много по-раздрънкващите се от старите, които страпно много ми харесват.

Що се касае до БМЦ - мислите ли, че някой ще почне да брои колко автобуса къде са произведени, ако тръгнат да печелят? Но ако спечелят ще следва обжвалване и нови автобус ще видим 2011 г.
мур

Offline etnies

 • Модератор
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 7104
 • Нощен Експрес
  • View Profile
  • Email
За 14 500 000 лева Ситаро с климатици (и то 30 броя) ми е много съмнително. Или Конекто като на Карат, или ВМС.
По цените е Ремарк. Може и да опровергае съмненията ми.

483 333 лева на бройка е съвсем реална цена за съчленео конекто.

Offline etnies

 • Модератор
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 7104
 • Нощен Експрес
  • View Profile
  • Email
Ето и за метановите:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
 Официално наименование: "Столичен автотранспорт" - ЕАД
 Пощенски код: 1618
 Място/места за контакт:
 E-mail:: roberto_mirchev@yahoo.com
 Факс: 02 9559020
 Пощенски адрес: ул. "Житница" № 21
 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Град: София
 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 На вниманието на:: инж. Р. Мирчев, инж. А. Гецова
 Адрес за изпращане на заявления: Горепосоченото/ите място/места зa контакт
 Адрес на възложителя
 Телефон: 02 9559020
 Адрес на профила на купувача
 Страна: България
I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ
 От името на други възложители: НЕ
 Основна дейност на възложителя: транспортни услуги
 Вид на възложителя: регионален или местен орган
РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
 Наименование: Доставка на 20 броя нови газови соло автобуси и специализирано оборудване към тях
ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)


 Код NUTS: BG411
 Място на изпълнение: гр. София
 Тип доставки: Лизинг
 Тип строителство
 Категория услуга
 Обект на поръчката: Доставки
ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща
 Предназначение: Обществена поръчка
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
 Рамково споразумение
 Брой оператора
 Обосноваване на рамково споразумение,
 Прогнозна стойност (валута)
 Прогнозна стойност
 Срок в година/и
 Честота и стойност
 Мин. прогнозна стойност
 Срок в месец/и:
 Макс. прогнозна стойност
 Максимален брой изпълнители
 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)
ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
 Описание: Доставка на 20 нови газови соло автобуси, заедно с диагностична апаратура с необходимия софтуер за ДВГ.
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
 Oсн. предмет: 34121100: Автобуси за обществен транспорт
ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)
 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки: НЕ
ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):


 Обособени позиции: НЕ
 Подаване на оферти
ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти
 Приемане на варианти: НЕ
ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)
В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):


 Описание: 20 броя нови газови соло автобуси и специализирано оборудване към тях.
 Прогнозна стойност: 7500000
 Прогнозна стойност от/до - валута
 Прогнозна стойност от
 Прогнозна стойност до
 Прогнозна стойност - валута: BGN
ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)
 Брой повторения
 Описание
 Опции: НЕ
 Прогнозен график - брой дни
 Брой месеци
 Брой дни
 Минимален брой повторения
 Максимален брой повторения
 Прогнозен график - брой месеци
ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението
 Крайна дата
 Срок в дни
 Начална дата
 Срок в месеци: 6
РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
 Описание: Гаранция за участие в процедурата - в размер на 20000 лева, представена в една от следните форми: парична сума, внесена в брой в касата на Дружеството - ул. "Житница" № 21, ет III, или по сметка на "Столичен Автотранспорт" - ЕАД: IBAN BGSOMB91301010281401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка гр. София, клон "Денкоглу", или банкова гаранция с валидност за срока на офертата. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 100000 лева, представена при сключване на договора, в една от следните форми: парична сума внесена в брой в касата на Дружеството - ул. "Житница" № 21, III-ти ет., или по сметка на "Столичен Автотранспорт" ЕАД: IBAN BG 62 SOMB 9130 10 10281401, BIC SOMBBGSF, Общинска банка гр. София, клон "Денкоглу", или банкова гаранция със срок на валидност срока на договора.
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
 Условия: Цената се предлага като обща цена в български лева без ДДС, която да включва цената за 20 автобуса, транспорт, мита, такси и други разходи по доставката, както и цената на комплексната диагностична апаратура с необходимия сервизен софтуер за ДВГ до посочената франкировка - гр. София, "Столичен Автотранспорт". Плащането ще се извършва с банков превод по лизингова схема, предложена от участника, за срок на финансово обвързан лизинг от пет години, при месечна периодичност на плащане и по предложен от участника лизингов договор.
ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):
 Правна форма: Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител е обединение от юридически лица и/или физически лица.
ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчката (в приложимите случаи)
Ако да, описание на особените условия:


 Други особени условия: ДА
 Условия: Изисквания за изпълнението на поръчката: Предлаганите автобуси следва задължително да отговарят на всички изисквания заложени от Възложителя в "Технически спесификации" от документацията за участие; Автобусите да са новопроизведени, от една марка и модел; Автобусите да притежават документ за хомологизиране съгласно българското законодателство и да гарантират нормална експлоатация в условията на гр. София - минимум десет години; Участникът, определен за изпълнител осигурява предварително обучение на персонала на Възложителя и доставя специализираното оборудване към автобусите още с първата партида автобуси. Оферти, които не отговарят на горните изисквания, няма да се разглеждат.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени:


 Изисквания: Изисквания към кандидатите - български юридически лица, регистрирани като търговци по смисъла на Търговския закон, или чуждестранни юридически лица, отговарящи на условията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2 и чл. 48 от ЗОП; 1. Изискуеми документи за българските юридически лица: Съдебно решение за регистрация и Удостоверение за актуално състояние; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП (по образец в документацията за участие). Липсата на такава декларация води да отстраняване на кандидата; 2. Изискуеми документи за чуждестранни юридически лица: Всеки кандидат следва да докаже регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния му закон. Кандидатът или участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава, членка на Европейския съюз; Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП (по образец в документацията за участие). Непредставянето на декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП води до отстраняване от участие в процедурата, освен в случаите на чл. 53а, ал. 2 от ЗОП. Кандидатите и участниците - чуждестранни юридически лица следва да представят офертата на български език, документите за регистрация в оригинал и в легализиран превод на български език, а декларацията по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП - и в превод на български за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
 Изискуеми документи и информация: За доказване на икономическото и финансовото си състояние участниците следва да представят заверено копие от годишния си финансов отчет за 2008 година.
 Минимални изисквания
ІІІ.2.3) Технически възможности
 Изискуеми документи и информация: За доказване на техническите си възможности всеки участник следва да представи списък на крайните получатели на доставени автобуси, подобни на предмета на поръчката и препоръки за добро изпълнение на най-важните поръчки. Участниците следва да разполагат с оторизиран сервиз в гр. София, или да оторизират сервиз на "Столичен Автотранспорт" ЕАД за комплексно гаранционно и извънгаранционно поддържане на предлаганите автобуси.
 Минимални изисквания
ІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)
 Запазени поръчки
 Тип запазената поръчка
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия
Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:


 За изпълнението на услугата се изисква определена професия
 Нормативни разпоредби
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата
 Трябва да се посочат имената и професионалната квалификация на персонала
РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
 Избрани кандидати
 Вид процедура: Открита
IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
 Минимален брой
 Максимален брой
 Критерии
 Брой
IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)
 Намаляване на броя на предложенията
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)
 Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта с оглед на посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)
 Показател: Цена (тежест : 70 %)
 Показател: Лизингова схема (тежест : 18 %)
 Показател: Гаранционни условия (тежест : 5 %)
 Показател: Техническа характеристика (тежест : 7 %)
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)


 Ще се използва електронен търг: НЕ
 Допълнителна информация
ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)
 Референтен номер
ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка
Ако да,


 Предишни публикации за обществени поръчки (ако да, посочете къде): НЕ
 Вид на публикацията
 Номер на обявлението в OВ: /S-
 Други предишни публикации (ако е приложимо)
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи


 Платими документи: ДА
 Час
 Цена: 500
 Условия: Документацията за участие се закупува срещу 500 лева без ДДС, внесени в брой в касата на "Столичен автотранспорт" - ЕАД.
 Дата
 Валута: BGN
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
 Час: 16:30
 Дата: 14/09/2009
ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на избраните кандидати (ако е известно) (в случая на ограничени процедури и процедури на договаряне и състезателен диалог)
 Дата
ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
 Друг език: Български
 Език/ци
ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита процедура)
 Брой дни
 Дата: 31/12/2009
 Брой месеци
ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
 Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите (в приложимите случаи): ДА
 Място: "Столичен автотранспорт" - ЕАД - Заседателна зала
 Време: 10:00
 Лица: Участниците или техни упълномощени представители.
 Дата: 15/09/2009
РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка (в приложимите случаи)
Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:


 Това представлява периодично възлагане на поръчка
 Прогнозен график за публикуването на следващи обявления
VІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове
Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:


 поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондове: НЕ
 Проект/програма
VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
 Допълнителна информация: Обявлението е изпратено до базата SIMAP на Службата за публикации на Официален вестник на Европейския съюз на 21.07.2009 г.

VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
 Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
 Пощенски код: 1000
 E-mail
 Факс
 Пощенски адрес: бул. "Витоша" № 18
 Град: София
 Интернет адрес
 Телефон
 Страна: България
Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
 Официално наименование
 Пощенски код
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:


 Информация относно крайния срок: Съгласно Глава единадесета на ЗОП.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
 Официално наименование
 Пощенски код
 Е-mail
 Факс
 Пощенски адрес
 Град
 Интернет адрес (URL)
 Телефон
 Страна
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
 Дата: 21/07/2009

Offline vasko456

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3934
  • View Profile

Offline etnies

 • Модератор
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 7104
 • Нощен Експрес
  • View Profile
  • Email
До тук 50 автобуса.

И толкова за тази година. Аз и силно се съмнявам че ще дойдат изобщо до Нова Година

Offline CKD

 • --=БМ-РК=--
 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 6854
  • View Profile
Няма да дойдат до Нова година.

Offline vesko76

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 4286
 • Van Hool & Citaro G - fan
  • View Profile
Честно казано бих предпочел най-накрая да дойде малко съчленено Цитаро. Другото, което може да дойде, и се е доказало, е Ман Лайънс сити.

Offline etnies

 • Модератор
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 7104
 • Нощен Експрес
  • View Profile
  • Email
Много се надаявам да е последното.

Offline Repcho

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 11160
  • ICQ Messenger - 154903152
  • View Profile
  • Градски транспорт-София
  • Email
Няма да е МАН според мен, на Еврокамион не им се занимава с поддържане на градски автобуси
НЕ на хейтърството!

Offline etnies

 • Модератор
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 7104
 • Нощен Експрес
  • View Profile
  • Email
Няма да е МАН според мен, на Еврокамион не им се занимава с поддържане на градски автобуси

Абе в тая криза всеки си сменя приоритетите  ;)

Offline Repcho

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 11160
  • ICQ Messenger - 154903152
  • View Profile
  • Градски транспорт-София
  • Email
Ще видиш, че няма да са МАН, гаранция !
НЕ на хейтърството!

Offline emo

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 17745
 • Приятел на всички шофьори и ватмани от ГТ
  • View Profile
И аз залагам на Мерцедес, но Конекто.

Като имам време ще прочета всички клаузи по договора и най-важното дали трябва да са снабдени с информационни уредби за съобщаване на спирките.
мур

Offline etnies

 • Модератор
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 7104
 • Нощен Експрес
  • View Profile
  • Email
И аз залагам на Мерцедес, но Конекто.

Като имам време ще прочета всички клаузи по договора и най-важното дали трябва да са снабдени с информационни уредби за съобщаване на спирките.

Не, нито с климатик.

Offline emo

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 17745
 • Приятел на всички шофьори и ватмани от ГТ
  • View Profile
Мерси за отговора. Значи може автобусите вече да са произведени :P
мур

Offline etnies

 • Модератор
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 7104
 • Нощен Експрес
  • View Profile
  • Email
Мерси за отговора. Значи може автобусите вече да са произведени :P

Разходи се до Хошдере и Давутпаша за форумна проверка и сподели  :Pрезултатите

Offline emo

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 17745
 • Приятел на всички шофьори и ватмани от ГТ
  • View Profile
Мерси за отговора. Значи може автобусите вече да са произведени :P

Разходи се до Хошдере и Давутпаша за форумна проверка и сподели  :Pрезултатите

аз не, някой по-ентусиазиран, който обича екскурьиите да го направи. Ще съберем по 5-10 лв. и ще го водим командировка, която ще се признае за форумен разход.
мур