Author Topic: Новини от София  (Read 429021 times)

Offline vaz2106

 • Запален по ГТ
 • *****
 • Posts: 353
  • View Profile
  • Email
Re: Новини от София
« Reply #4420 on: 07.08.2017, 17:23:14 »
Честито предсрочно пускане на всички обекти. :fan: Като чуя тая дума и ме хващат лудите.

Offline ooleg

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2334
  • View Profile
Re: Новини от София
« Reply #4421 on: 07.08.2017, 17:34:13 »
На Парадайз от 20 Мин. не е идвал нито един автобус. На табелата има надпис, че поради паднало дърво всички автобуси минават през Симеоново- 98,93,64...

17:52 дойде 98. Нямало е близо 1 ч. 64 по-рано с около 7 Мин. Дървото са го махнали и пристигат автобуси тепърва към Хладилника.

Полицейски автомобил е отцепил пропадналия път .

Има задръстване към околовръстното по Черни връх и за 20 Мин. няма стигане с 98 до кръговото.
Причината за задръстването е позната - пропаднал асфалт и дупка.
Изпратено от моят XT1700 с помощта на Tapatalk
« Last Edit: 07.08.2017, 18:15:14 by ooleg »

Offline wiNt

 • Маниак
 • ******
 • Posts: 794
 • !<9060>!
  • View Profile
Re: Новини от София
« Reply #4422 on: 07.08.2017, 18:12:03 »
Всъщност булевард Черни връх е със завидно добро изпълнение, дори съм склонен да кажа че няма забележки нагоре по трасето. Кръстовището е имало поне 3 настилки в близкото минало - един път със Черни връх и един път със станцията + старата настилка от преди ремонтите. Вероятно при толкова ремонти нещо са осрали най-накрая, едва ли е непоправимо. Сниманото изглежда или като изядено от машина (за евентуално отстраняване на дефекта), което би било ОК, или като изведнъж пропаднало, но това ме съмнява - и двата случая е неприятно и някак тъжно.
А това със падналото дърво се случва навсякъде - какво искате - да има по 1 кран на всяка улица при падане на дърво ли? Случват се такива неща и то навсякъде... от мухата - та дебел слон.

Offline ooleg

 • Защо пиша толкова много?
 • ********
 • Posts: 2334
  • View Profile
Новини от София
« Reply #4423 on: 07.08.2017, 20:31:41 »
Все пак хората можеха да ги извозят по някакъв начин. Не мисля, че да се остави в час пик без 64,93 и 98 за 1 час е нормално. Например през Симеоновско шосе и Бояна...
Друг пример е просто да бяха написани,че няма автобуси и аз щях да си взема 88 до Студентски град за 67.

Sent from my Nokia_XL using Forum Fiend v1.3.3.
« Last Edit: 08.08.2017, 11:33:24 by ooleg »

Offline Sofia

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3882
 • R.I.P. 1511 (1985-2015)
  • View Profile
Re: Новини от София
« Reply #4424 on: 10.08.2017, 13:40:54 »
Quote
“СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД

На основание Решение по т. 3 от протокол № 16 от 31.07.2017 г. на Съвета на директорите на „Столичен електротранспорт”ЕАД в изпълнение на Решение №182 от 06.04.2017г. на Столичен общински съвет

ОБЯВЯВА
Конкурс за отдаване под наем
на недвижим имот:
 
Тухлена (едноетажна) сграда с дървен покрив, състояща се от две халета, находящи се в Трамвайно депо „Клокотница”, граничещо на север с ул. ”Клокотница”, на изток – с ул. ”Будапеща”, на юг – с административните сгради на Център за градска мобилност, със застроена площ по АОС № 180/01.12.1997г. – 3930 кв.м. (с прилежаща площ от 382 кв.м.) за културни дейности.

Конкурсът ще се проведе на: 01.09.2017 г. от 14:00 часа.

Място на провеждане на конкурса: сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт”ЕАД, находяща се в гр.София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193.

Начална конкурсна цена: 96 821,00 (деветдесет и шест хиляди осемстотин двадесет и един) лева, без включен ДДС или 116 185.20 (сто и шестнадесет хиляди сто осемдесет и пет лева и 0.20 ст.) с ДДС.

Размер на депозита за участие в конкурса: 500 000 (петстотин хиляди) лева без ДДС.

Депозитите се внасят по банкова сметка на “Столичен електротранспорт”ЕАД: в "Общинска банка"AД, финансов център "Денкоглу", IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цена на конкурсната документация: 50 лв. (петдесет лева) без ДДС или 60 (шестдесет) лв. с ДДС.
Закупуване на конкурсна документация може да се извърши в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт”ЕАД, находяща се в гр.София 1233, бул.”Княгиня Мария Луиза” № 193 всеки работен ден от 08:00 до 12:00ч. и от 13:00 до 16:00ч. до 31.08.2017г.

Срок за подаване на предложенията за участие в конкурса – не по-късно от деня, предхождащ конкурса, в деловодството на „Столичен електротранспорт"ЕАД от 9:00 до 16:00 часа на 31.08.2017г.

Участниците в конкурса се задължават да представят инвестиционно предложение, съдържащо бизнес-план за устойчиво функциониране и развитие на имота - предмет на конкурса и схема (скица) с архитектурна визия за реставрация и адаптация на обекта (имота). В бизнес-плана се излага концепцията на участника свързана с инвестиционните му намерения съобразно предмета на конкурса, като се посочват:
• целите на инвестиционното намерение;
• етапите за реализиране на плана в срока на договора;
• поетите ангажименти за първоначален прогнозен размер на предлаганите инвестиции;
• очаквани резултати.
Спечелилият конкурса участник се задължава да извърши инвестиция в стационарно оборудване и озвучаване, както и професионално сценично осветление, което би дало възможност за провеждане на повече и по-разнообразни културни и артистични прояви;

Спечелилият конкурса участник се задължава да организира, заплати и извърши ремонтно-възстановителни, консервационно-реставрационни работи и нова намеса за адаптация на сградите за съвременно ползване съобразно статута на недвижимия имот, свързани с:
• Консервационно-реставрационни дейности по фасади, покрив (включително конструкция) и интериор;
• Конструктивно укрепване за осигуряване на сградите на носимоспособност и земетръс;
• Инфраструктурно осигуряване на сградите в съответствие с новите функции и съвременните изисквания /Ел, ВиК, ОВК, ПИ и др./;
• Демонтаж на ненужни части от контактна мрежа и релсов път – в съответствие с проектните предвиждания;
• Изграждане и/или обособяване на нови архитектурни пространства във връзка с предвиденото ползване на обекта-предмет на конкурса,
съобразно определеното предназначение й за прояви в областта на културата и изкуството.

Спечелилият конкурса участник се задължава за своя сметка да изготви и съгласува инвестиционен проект в две фази, както следва: първа фаза - идеен проект; втора фаза - технически и работен проект. Изготвеният идеен проект подлежи на съгласуване от Столична община - Направление „Архитектура и градоустройство”, „Столичен eлектротранспорт”ЕАД и Министерство на културата. Съгласуваният идеен проект е основа за проектирането в следваща фаза.

Спечелилият конкурса участник, с който е сключен договор за наем се задължава да предоставя безвъзмездно в полза на Столична община и „Столичен eлектротранспорт”ЕАД, най-малко 3 (три) пъти месечно, за неопределено време в рамките на един ден, обособени помещения за реализацията на проекти или мероприятия, организирани от/или с подкрепата на Столична община и/или „Столичен eлектротранспорт”ЕАД, след получаване на 20 дневна предварителна писмена заявка от кмета на Столична община, заместник-кмета на Столична община - Направление „Култура, образование, спорт, превенция на зависимости” или от изпълнителния директор на „Столичен електротранспорт”ЕАД.

Разходите по управлението, стопанисването, в т.ч. охраната на обекта, застраховка в съответствие с чл.9 от ЗОС, ТБО и други свързани с ползването на обекта ще са целогодишно за сметка на спечелилия конкурса участник.

Отделно от наемната цена, спечелилият конкурса участник, с който е сключен договор за наем ще следва да заплаща ежемесечно и сумата от 322.15 лева (триста двадесет и два лева и 0,15ст) без ДДС, съответно 386.58 лева (триста осемдесет и шест лева и 0.58 ст.) с ДДС, представляваща обезщетение за право на преминаване през част от имота, като площта, която ще се ползва е 382 кв.м.

Участващите в конкурса се задължават да посетят и проучат обявения обект-предмет на конкурса и неговите характеристики.
Оглед на обекта може да се извърши всеки работен ден от 08:00 до 12:00ч. и от 13:00 до 16:00ч., след предварително уведомяване от страна на заинтересованите лица.

Документи за участие в конкурса:
1.   Заявление за участие - Образец № 1;
2.   Административни сведения - Образец № 2;
3.   Декларация за произход на средствата - Образец № 3;
4.   Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари - Образец № 4;
5.   Копие от документа за регистрация на участника Юридическо лице или Удостоверение за актуално състояние или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за Търговския регистър - когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – нотариално заверено копие от документа за самоличност. Чуждестранните лица представят документ за регистрация съобразно националното си законодателство;
6. Документ от НАП за липса на задължения към държавата по чл.87, ал.6 от ДОПК за доказване на вземанията по чл.162, ал.2 от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган - оригинал;
7. Документ за липса на данъчни задължения по смисъла на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) към Столична община, издаден от Дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси”- заверено копие или оригинал;
8. Заверено копие на документ за закупена конкурсна документация – заверено от участника копие;
9.  Оригинал или заверено копие на документ за внесен депозит за участие;
10. Нотариално заверено пълномощно за лицето, подписало заявлението за участие и заверило документите, когато същото е различно от посоченото за представляващ търговеца в удостоверението за актуално състояние на търговеца;
11. Декларация за извършен оглед на обекта (Образец № 5);
12. Декларация, че участникът е запознат с условията на договора и ги приема (Образец   № 6);
13. Кратка автореференция /история и опит на дейността на фирмата - участник/;
14. Представено инвестиционно предложение на кандидата за участие в конкурса, включващо бизнес-план за устойчиво функциониране и развитие на културния и схема /скица/ с архитектурна визия за реставрация и адаптация на обекта /имота/, съобразно статута му на културна ценност и инвестиционните намерения на участника – представени в плик №1, но обособени в отделна папка или др. подходяща опаковка, съгласно Образец № 7;
15. Ценово предложение, съгласно Образец № 8.

Подробна информация за конкурса е публикувана на електронната страница на „Столичен електротранспорт”ЕАД - http://www.elektrotransportsf.com/

За допълнителна информация: тел.: +359 (0)2 833 41 01
Дотук с музея на градския транспорт и поредното неспазено обещание на Фандъкова. И за какъв срок е този наем? Никъде не се споменава.

Offline fafan

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1799
  • View Profile
  • Email
Re: Новини от София
« Reply #4425 on: 10.08.2017, 14:10:12 »
Стандартно се сключват за 5 години с опция за удължаване за още 5.

Offline viktorlc

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 5388
 • www.bgtransport.org
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура"
  • Email
Re: Новини от София
« Reply #4426 on: 10.08.2017, 14:28:53 »
Време за ремонт + още 10 години експлоатация. Това е същият конкурс от началото на лятото. Тогава никой не се яви. Дано и сега да е така, но след като го обявяват за втори път - може би този път са се разбрали с Шиши.
храна за мозък - http://www.banitza.net/

Offline niki88z

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1152
 • Извън релси!
  • Skype Me™!
  • ICQ Messenger - 387296800
  • View Profile
  • Email
Re: Новини от София
« Reply #4427 on: 12.08.2017, 21:10:09 »
Не видях някъде, някой да е споменавал, а според мен е интересно да се отбележи, че в София отново има булевард с името „Европа“!
3,5 км от бул. „Сливница“ в участъка от Околовръстен път до ЖП линията София - Банкя са преименувани, с решение №550 на СОС от 20.07.2017 година. линк

Offline tm0

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3234
  • View Profile
Re: Новини от София
« Reply #4428 on: 13.08.2017, 02:29:49 »
Ааа такааа, ще се разберем уж чрез конкурс! :/
████████████████████████ Епилог

Offline fafan

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1799
  • View Profile
  • Email
Re: Новини от София
« Reply #4429 on: 13.08.2017, 15:03:48 »
Не видях някъде, някой да е споменавал, а според мен е интересно да се отбележи, че в София отново има булевард с името „Европа“!
3,5 км от бул. „Сливница“ в участъка от Околовръстен път до ЖП линията София - Банкя са преименувани, с решение №550 на СОС от 20.07.2017 година. линк

Това е интересно. Кога е отменено името "Европа" за частта източно от СОП? В гугл мапс явно не са разбрали тази работа и част от адресите там все още са бул. Европа, другата част е бул. Сливница. Тотален миш-маш. Сега сигурно ще настъпи същия хаос с номерацията по "Европа" в Божурище и в софийската част, по бул. Сливница вече имаме номера които ги има три пъти по дължината на булеварда  :help:

Offline viktorlc

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 5388
 • www.bgtransport.org
  • Skype Me™!
  • View Profile
  • Сдружение "Градски транспорт и инфраструктура"
  • Email
Re: Новини от София
« Reply #4430 on: 25.08.2017, 20:08:46 »
Столичен електротранспорт ЕАД съвместно със Столична община организира  фотоконкурс на тема „Заедно стигаме по-далеч“ в рамките на Европейската седмица на мобилността 2017 София. Всеки от вас може да се включи в него с до 5 авторски снимки.  Не е задължително снимките да са правени през периода на провеждане  на конкурса. Фотографиите трябва да бъдат свързани с темата на конкурса.   Крайният срок за участие е 12:00 ч. на 20 септември 2017 г. Очаквайте подробности за регламента и наградите!

Това е пуснато от маркетинг отдела на Столичен Електротранспорт ЕАД на фейсбук страницата им.
« Last Edit: 25.08.2017, 23:20:16 by viktorlc »
храна за мозък - http://www.banitza.net/

Offline Emperor

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3045
 • Mercedes O305 1969-∞
  • View Profile
Re: Новини от София
« Reply #4431 on: 18.09.2017, 16:11:27 »
Ще има ден на отворените врати в АП Малашевци - 20/09/2017г. от 10ч.
В рамките на събитието, гостите ще могат да видят майсторското шофиране на трите жени - шофьори на автобус в Столичен Автотранспорт, които ще въртят волана на един от автобусите Ютонг;

Ще има и открит урок по пътна безопасност за децата, част от кампанията "Не на войната по пътищата";

И гвоздеят на програмата:
Пиксел-арт лаборатория в деня на отворените врати на АП Малашевци - 20/09/2017г., част от събитията по случай Европейската седмица на мобилността 2017г.
Лабораторията ще бъде отворена за гости от 10ч до края на съб итието :)

Който иска да види отблизо работата на ИБИС техниците или да си напише лично послание чрез табелите на 2902 нека заповяда :) Забавлението е гарантирано.


ГИОРТ - Група Идиоти Отговорна за Разрушаванто на Транспорта

Offline RADOCVET

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 7758
 • http://bgtransport.org/
  • View Profile
  • Email
Re: Новини от София
« Reply #4432 on: 18.09.2017, 18:13:40 »
Гениално. В средата на седмицата, когато учебната година е започнала в 10 ч. Това гарантира значителна посещаемост и никой освен обичайните посетители, които и без друго висят в гаража и няколко случайни лентяи  няма да отиде.

Offline Dragon

 • Administrator
 • Нямам спирка
 • ********
 • Posts: 4993
 • Администраторът бонбони не пие!
  • Skype Me™!
  • ICQ Messenger - 202143037
  • View Profile
  • http://gtsofia.info/
  • Email
Re: Новини от София
« Reply #4433 on: 19.09.2017, 09:32:04 »
Аз миналата година реших да заведа малкия на деня на отворените врати на метрото на МС Витоша. Пълно отбиване на номера - питаш охраната и тя те пуска в контролната стая, където 2-ма души гледат тъпо компютри... Няма листовки, няма дори табелка, няма някой да те заведе и да ти обясни как работи метрото. Явно от началството им казват, че трябва да направят дни на отворените врати и да измислят нещо, а на тях толкова им е капацитета и желанието.
GTSofia.info - Любителски страници на градския транспорт в София
Forum.GTSofia.info - Любителски форуми на градския транспорт в София

Offline dan

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1410
  • View Profile

Offline Sofia

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3882
 • R.I.P. 1511 (1985-2015)
  • View Profile
Re: Новини от София
« Reply #4435 on: 28.09.2017, 09:44:38 »
в контролната стая, където 2-ма души гледат тъпо компютри...
Това е най-точната демонстрация за реалната работа в метрото. Не че отбиват номера хората, просто са се постарали да покажат в детайли работата в контролната зала. :D

Offline bigblondewolf

 • Маниак
 • ******
 • Posts: 858
  • Skype Me™!
  • ICQ Messenger - 55310178
  • View Profile
Re: Новини от София
« Reply #4436 on: 03.10.2017, 19:32:02 »
Семейният скандал е като рок концерт. Винаги започва с новия материал и завършва със старите хитове

Offline UMSofia

 • Наистина съм луд
 • *******
 • Posts: 1234
  • View Profile
Re: Новини от София
« Reply #4437 on: 05.10.2017, 11:25:47 »
Може би повечето тук вече са се запознали с доклада за "Публичните пространства и обществения живот в централна градска част на София" на "Геел архитекти", а за тези, които още не са го направили, ето линк към доклада. Интересно четиво e, заслужава си да му отделите малко време.


Offline tm0

 • Нямам спирка
 • *********
 • Posts: 3234
  • View Profile
Re: Новини от София
« Reply #4439 on: 01.12.2017, 14:47:12 »
По повод приближаващите коледно-новогодишни празници, традиционната коледна елха
Quote
Ретро трамвай ще се движи на 1-ви декември от 15.00 ч. до 19.00 ч. двупосочно по маршрут: пл. Възраждане – бул. „Христо Ботев” – Петте кьошета – НДК – пазар Иван Вазов.
████████████████████████ Епилог